• TemporarilyClosed

ปฏิทินกิจกรรม

December 2022
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ระบบกองแผนงาน

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มด้านงานนโยบายและแผน 

อกสารนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ.2561-2580) 
แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 
แบบฟอร์มเสนอขอจัดตั้งและปรับโครงสร้างหน่วยงาน[28/06/64] 
แบบฟอร์มแผนอุดมศึกษา (สกอ.)  


แบบฟอร์มด้านงบประมาณแผ่นดิน

เอกสารประกอบการจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
  ระจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 new!!
แบบรายงานผลการปฏิบัติและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 รายเดือน
เอกสารงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีบัญชี พ.ศ.2565
เอกสารการชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ต.ค.2564
นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2563-2570 และแผนด้านวิทยาศาสตร์
  วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2565
แบบฟอร์มแผนความต้องการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2566-2570 new!!
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร์และแผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
การจัดทำข้อเสนอโครงการ (Proposal) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในส่วนของโครงการสำคัญ 
การจัดทำร่างข้อเสนอแผนงานโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
  ในลักษณะห่วงโซ่ 
แบบฟอร์มสรุปรายงานการประชุม 
หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี  

 

แบบฟอร์มหน่วยสารสนเทศ

 
แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ข้อมูลลสถิติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2564 (FormFact64) 
แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ข้อมูล นักเรียนสาธิตฯ อนุบาล เด็กเล็ก ปีการศึกษา 2564 

 

แบบฟอร์มอัตรากำลัง

หลักเกณฑ์และแนวทางบริหารอัตรากำลังเชิงรุกฯ และแบบฟอร์ม new!!
แบบฟอร์มขอรับจัดสรรอัตรากำลัง 
 
แบบฝึกปฏิบัติการวิเคราะการจัดตั้งหน่วยงานใหม่

 

 

smartslider3[3]
Free Joomla! templates by Engine Templates