ปฏิทินกิจกรรม

January 2022
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

ระบบกองแผนงาน

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มด้านงานนโยบายและแผน 

เอกสารนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ.2561-2580) 
แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 
แบบฟอร์มเสนอขอจัดตั้งและปรับโครงสร้างหน่วยงาน[28/06/64] new
แบบรายงานการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน [26/05/58] 
แผนนิสิตรับใหม่ แผนจำนวนนิสิตทั้งหมด ปี 2557-2560 และแผนจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556-2559 
แบบฟอร์มแผนอุดมศึกษา (สกอ.)  


แบบฟอร์มด้านงบประมาณแผ่นดิน

แบบฟอร์มแผนความต้องการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2566-2570 new!!
แบบรายงานผลการปฏิบัติและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 รายเดือน 
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร์และแผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 new!!
การจัดทำข้อเสนอโครงการ (Proposal) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
รายงานผลการดำเนินงานของโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 
แบบรายงานผลการปฏิบัติและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 รายเดือน 
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร์และแผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคมของส่วนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
แบบฟอร์มคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขั้นวุฒิสภา (แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค) 
  แบบฟอร์มที่ 1
  แบบฟอร์มที่ 2 
แบบฟอร์มคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขั้นวุฒิสภา
  (แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก) 
แบบรายงานผลการดำเนินงานของโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนงานยุทธศาสตร์และแผนงานบูรณาการ 
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 "เป็นรายเดือน" 
แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนงานบูรณาการ/แผนงานยุทธศาสตร์ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แบบฟอร์มรายงานโครงการงบประมาณแผ่นดิน ปี 62-63 ที่ไม่ได้ผ่านระบบคำของบประมาณปกติของ มก. 
แบบขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน และผลการดำเนินงานของโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
   ตามแผนงานบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แบบฟอร์มสรุปรายงานการประชุม 
รายงานการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) พ.ศ.2561 
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมการค้า การลงทุน 
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [11/06/2562]
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2561 [11/06/2562]
แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนงานบูรณาการ/แผนงานยุทธศาสตร์ไตรมาสที่ 3
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [07/06/62]
การจัดทำข้อเสนอโครงการ (Proposal) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร์และแผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แบบฟอร์มแนวทางการรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของโครงการฯ ปี พ.ศ.2563    
หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี  

 

แบบฟอร์มหน่วยสารสนเทศ

แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ปี 2562 
แบบฟอร์มขออนุเคราะห์ข้อมูลโรงเรียนสาธิตฯ อนุบาลฯ เด็กเล็ก ปีการศึกษา 2562 
แบบฟอร์มข้อข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานกิจการ มก. ปีการศึกษา 2561 

 

แบบฟอร์มอัตรากำลัง

แบบฟอร์มขอรับจัดสรรอัตรากำลัง new!!
 
แบบฝึกปฏิบัติการวิเคราะการจัดตั้งหน่วยงานใหม่

 

 

smartslider3[3]
Free Joomla! templates by Engine Templates