ปฏิทินกิจกรรม

July 2020
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

ระบบกองแผนงาน

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มด้านงานนโยบายและแผน 

เอกสารนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ.2561-2580) New!!
แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) New!!
แบบฟอร์มเสนอขอจัดตั้งและปรับโครงสร้างหน่วยงาน[07/11/60] update!!
แบบรายงานการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน [26/05/58] 
แผนนิสิตรับใหม่ แผนจำนวนนิสิตทั้งหมด ปี 2557-2560 และแผนจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556-2559 
แบบฟอร์มแผนอุดมศึกษา (สกอ.)  


แบบฟอร์มด้านงบประมาณแผ่นดิน

แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร์และแผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 new!!
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคมของส่วนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
แบบฟอร์มคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขั้นวุฒิสภา (แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค) 
  แบบฟอร์มที่ 1
  แบบฟอร์มที่ 2 
แบบฟอร์มคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขั้นวุฒิสภา
  (แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก) 
แบบรายงานผลการดำเนินงานของโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนงานยุทธศาสตร์และแผนงานบูรณาการ 
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แบบฟอร์มแผนความต้องการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2564-2568 
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 "เป็นรายเดือน" 
แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนงานบูรณาการ/แผนงานยุทธศาสตร์ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แบบฟอร์มรายงานโครงการงบประมาณแผ่นดิน ปี 62-63 ที่ไม่ได้ผ่านระบบคำของบประมาณปกติของ มก. 
แบบขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน และผลการดำเนินงานของโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
   ตามแผนงานบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แบบฟอร์มสรุปรายงานการประชุม 
รายงานการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) พ.ศ.2561 
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมการค้า การลงทุน 
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [11/06/2562]
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2561 [11/06/2562]
แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนงานบูรณาการ/แผนงานยุทธศาสตร์ไตรมาสที่ 3
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [07/06/62]
การจัดทำข้อเสนอโครงการ (Proposal) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร์และแผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
แบบฟอร์มแนวทางการรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของโครงการฯ ปี พ.ศ.2563    
หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี  

 

แบบฟอร์มหน่วยสารสนเทศ

แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ปี 2562 New!
แบบฟอร์มขออนุเคราะห์ข้อมูลโรงเรียนสาธิตฯ อนุบาลฯ เด็กเล็ก ปีการศึกษา 2562 New!
แบบฟอร์มข้อข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานกิจการ มก. ปีการศึกษา 2561 New!

 

แบบฟอร์มอัตรากำลัง

แบบฟอร์มขอรับจัดสรรอัตรากำลัง
 
แบบฝึกปฏิบัติการวิเคราะการจัดตั้งหน่วยงานใหม่

 

 

Free Joomla! templates by Engine Templates