ระบบกองแผนงาน

รายนามบุคลากร

 :: ผู้อำนวยการกองบริหารยุทธศาสตร์ ::

644701, 0-2942-8159

 

นางสุชีรา จรรยามั่น

ผู้อำนวยการกองบริหารยุทธศาสตร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

   

 :: งานงบประมาณ ::

644702-644705, 0-2942-8158

1. 

น.ส.นภัทร เสมอภาค

ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างานงบประมาณ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

2. 

นายสรวิชญ์ วงษ์พรพันธุ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

3. 

น.ส.จันทนา ปานตั้น

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

4. 

น.ส.อาภากร จิวเจริญ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

5. 

นางพัชรี คำซื่อ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

6. 

น.ส.วัชราวรรณ ปั้นหุ่น

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

7. 

น.ส.รัตนาภรณ์ คงอินใหญ่

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

8. 

น.ส.อาภา วงศ์จินดา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

9. 

นายธนโชติ ชุ่มชื่น

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

10. 

น.ส.ธีรวรรณ แก้วด้วง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

:: งานแผนและยุทธศาสตร์ ::

 644702-644705, 0-2942-8158

1. 

น.ส.รัชนก อลงกรณ์โชติกุล

ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างานแผนและยุทธศาสตร์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

2. 

น.ส.สยาวไลย์ โชคมาเสริมกุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

3. 

น.ส.ธันยพร ขุนราช

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

4. 

น.ส.วศินี ศุภพิมล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

5. 

น.ส.จุฑามาศ ลีระกุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

6. 

นายสิทธิพร  ราชธานี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

7. 

น.ส.เจนจิรา จิตจง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

8. 

น.ส.อลิษา กลิ่นประทุม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

   

 :: งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ::

644707-644710, 644725, 0-2942-8157

1. 

น.ส.กิ่งแก้ว รักษ์ประศาสน์

หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

2. 

นายนิติ พิศาภาค

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

3. 

น.ส.สมใจ มิใย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

4. 

นายสมภพ แต้มมาลา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

5. 

น.ส.นิษฐนัญญ์ เทพสุข

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

6. 

นายคม ธรรมรัตน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 :: งานวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ ::

644707-644710,  0-2942-8157

1. 

น.ส.พนิดา กุลแพทย์

หัวหน้างานวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

2. 

น.ส.พรลักษณ์ ฤกษ์สมโภชน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ 

3. 

น.ส.ภัทรา วณิชชานนท์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 

4. 

น.ส.สุชาวลี ดวงมณี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

5. 

 น.ส.อโณทัย เทวราชสมบูรณ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

6. 

น.ส.เสียงศรี วายะลุน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

 

 

 :: งานบริหารและธุรการ ::

644711-644714, 0-2942-8160

1.  นางนาฏอนงค์ บูรณสมภพ หัวหน้างานบริหารและธุรการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

หน่วยสารบรรณและสนับสนุนบริการ

 

2. 

นางอรวิน จันทรานนท์

หัวหน้าหน่วย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

3. 

นางเนตรนภา หาทูล

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน

4. 

น.ส.ภัทรินทร์ ปานสอน

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

5. 

น.ส.อำภาพร ฉายประชิต

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

6. 

นางอนงค์ ชื่นหน่าย

พนักงานสถานที่

หน่วยบริหารทรัพยากร

 

7. 

น.ส.สินีนาฏ แสงงาม

หัวหน้าหน่วย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

8. 

น.ส.จันทร์ธิมา ชื่นเพ็ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

9. 

นายเอกพจน์ สุนทรารชุน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

© กองบริหารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 7 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
📞โทร 029428200-45 ต่อ 644702-644714 | 🖷 โทรสาร 029428160
Free Joomla! templates by Engine Templates