ระบบกองแผนงาน

รายชื่อคณะอนุกรรมการจัดทำระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

รายชื่อคณะอนุกรรมการจัดทำระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

 1.

ผู้อำนวยการกองแผนงาน           

ประธานอนุกรรมการ

 2.

หัวหน้างานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ           

อนุกรรมการ

 3.

หัวหน้างานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ     

อนุกรรมการ

 4.

หัวหน้างานวางผังแม่บท  

อนุกรรมการ

 5.

หัวหน้างานธุรการ

อนุกรรมการ

 6.

นางสาวสยาวไลย์ โชคมาเสริมกุล

อนุกรรมการ

 7.

นางสาวพันธรียา บรรจงชีพ        

อนุกรรมการ

 8.

นางสุชีรา จรรยามั่น

อนุกรรมการ

 9.

นางสาวนภัทร เสมอภาค

อนุกรรมการ

 10.

นางสาวพรลักษณ์ ฤกษ์สมโภชน์          

อนุกรรมการ

 11.

นางสาวกิ่งแก้ว รักษ์ประศาสน์    

อนุกรรมการ

12.

นางนาฏอนงค์  บูรณสมภพ    

อนุกรรมการ

 13.

นายภัทร ภิญชวนิชย์           

อนุกรรมการ

14.

นางสาวประมวล ลือกระจ่าง 

อนุกรรมการ

 15.

นางสาวเกศสิรินทร์ แพทอง

อนุกรรมการ

16.

นางเกศินี คุณค้ำชู

อนุกรรมการและเลขานุการ

17.

นางจิรนันท์ บำรุงธรรม

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 18.

นางอรวิน จันทรานนท์

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยมีภาระหน้าที่ ดังนี้ี่

 

มีหน้าที่ออกแบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงกิจกรรมของหน่วยงาน เพื่อให้การบริหารจัดการของกองแผนงาน

 

ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุเป้าหมายมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจของ

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป

smartslider3[3]
Free Joomla! templates by Engine Templates