ระบบกองแผนงาน

บุคลากรกองแผนงาน [Update@08/11/64]

แตะที่ เพื่อดูข้อมูลบุคลากร

  

โครงสร้างองค์กร

รายนามบุคลากร

 :: ผู้อำนวยการกองแผนงาน ::

4701, 0-2942-8159

 

นางสุชีรา จรรยามั่น

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

 

 

 :: งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ ::

4702-4705, 0-2942-8158

1.

น.ส.จันทนา ปานตั้น

หัวหน้างานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

หน่วยวิเคราะห์นโยบายและแผน  

2.

น.ส.รัชนก อลงกรณ์โชติกุล

หัวหน้าหน่วย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

3.

น.ส.สยาวไลย์ โชคมาเสริมกุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

4.

น.ส.จุฑามาศ ลีระกุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

5.

น.ส.วศินี ศุภพิมล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

6.

น.ส.ธันยพร ขุนราช

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

7.

น.ส.ธีรวรรณ แก้วด้วง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

8.

นางรักษ์รัศมี พจนานุภาพ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

อัตรากำลัง

จำนวนบุคลากรของกองแผนงาน จำแนกตามประเภท 


บุคลากร/ช่วงอายุ
 
สายสนับสนุน      
คุณวุฒิ      ตำแหน่งทางวิชาการ      
 <ป.ตรี   ป.ตรี ป.โท  รวม  ปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน   ชำนาญงาน ชำนาญการ   ชำนาญการพิเศษ  รวม
ประเภทบุคลากร                    
พนักงานมหาวิทยาลัย
(ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ)
2 4 4 10 - - 2 5 3 10
พนักงานมหาวิทยาลัย 3 5 23 31 13 1 2 13 2 31
พนักงานเงินรายได้ 3 11 - 14 11 3 - - - 14
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ - - 1 1 - - - - 1 1
รวม 8 20 28 56 24 4 4 18 6 56
ช่วงอายุ                    
<31 ปี - 3 3 6 6 - - - - 6
31-40 ปี 2 5 7 14 10 2 - 2 - 14
41-50 ปี 2 8 12 22 6 - 2 12 2 22
51-60 ปี 4 3 5 12 2 2 2 3 3 12
>60 ปี - 1 1 2 - - - 1 1 2
รวม 8 20 28 56 24 4 4 18 6 56


สำรวจข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2563

smartslider3[3]
Free Joomla! templates by Engine Templates