ระบบกองแผนงาน

บุคลากรกองแผนงาน [Update@01/10/62]

แตะที่ เพื่อดูข้อมูลบุคลากร

  

โครงสร้างองค์กร

รายนามบุคลากร

 :: ผู้อำนวยการกองแผนงาน ::

4701, 0-2942-8159

 

รศ.ดร.ศรปราชญ์  ธไนศวรรยางกูร

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย 
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

 

 

 :: งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ ::

4702-4705, 0-2942-8158

1.

นางสุชีรา จรรยามั่น

ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

หน่วยวิเคราะห์นโยบายและแผน  

2.

น.ส.สยาวไลย์ โชคมาเสริมกุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

3.

น.ส.พันธรียา บรรจงชีพ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

4.

น.ส.รัชนก อลงกรณ์โชติกุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

5.

น.ส.วศินี ศุภพิมล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

6.

น.ส.ประมวล ลือกระจ่าง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

7.

น.ส.จุฑามาศ ลีระกุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

8.

น.ส.ธันยพร ขุนราช

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

9. น.ส.ธีรวรรณ แก้วด้วง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
10. นางรักษ์รัศมี พจนานุภาพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

อัตรากำลัง

จำนวนบุคลากรของกองแผนงาน จำแนกตามประเภท 


บุคลากร/ช่วงอายุ
 
สายสนับสนุน      
คุณวุฒิ      ตำแหน่งทางวิชาการ      
 <ป.ตรี   ป.ตรี ป.โท  รวม  ปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน   ชำนาญงาน ชำนาญการ   ชำนาญการพิเศษ  รวม
ประเภทบุคลากร                    
พนักงานมหาวิทยาลัย
(ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ)
2 4 4 10 - - 2 5 3 10
พนักงานมหาวิทยาลัย 3 5 23 31 13 1 2 13 2 31
พนักงานเงินรายได้ 3 11 - 14 11 3 - - - 14
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ - - 1 1 - - - - 1 1
รวม 8 20 28 56 24 4 4 18 6 56
ช่วงอายุ                    
<31 ปี - 3 3 6 6 - - - - 6
31-40 ปี 2 5 7 14 10 2 - 2 - 14
41-50 ปี 2 8 12 22 6 - 2 12 2 22
51-60 ปี 4 3 5 12 2 2 2 3 3 12
>60 ปี - 1 1 2 - - - 1 1 2
รวม 8 20 28 56 24 4 4 18 6 56


สำรวจข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2563

smartslider3[3]
Free Joomla! templates by Engine Templates