• TemporarilyClosed

ระบบกองแผนงาน

บุคลากรกองแผนงาน [Update@08/11/64]

แตะที่ เพื่อดูข้อมูลบุคลากร

  

โครงสร้างองค์กร

 

รายนามบุคลากร

 :: ผู้อำนวยการกองบริหารยุทธศาสตร์ ::

4701, 0-2942-8159

 

นางสุชีรา จรรยามั่น

ผู้อำนวยการกองบริหารยุทธศาสตร์

 

 

 :: งานงบประมาณ ::

4702-4705, 0-2942-8158

1.

น.ส.จันทนา ปานตั้น

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

2.

นายสรวิชญ์ วงษ์พรพันธุ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

3.

น.ส.นภัทร เสมอภาค

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

4.

น.ส.อาภากร จิวเจริญ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

5.

นางพัชรี คำซื่อ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

6.

น.ส.วัชราวรรณ ปั้นหุ่น

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

7.

น.ส.รัตนาภรณ์ คงอินใหญ่

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

8.

น.ส.อาภา วงศ์จินดา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

9.

นายธนโชติ ชุ่มชื่น

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

10.

น.ส.ธีรวรรณ แก้วด้วง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตรากำลัง

จำนวนบุคลากรของกองแผนงาน จำแนกตามประเภท 


บุคลากร/ช่วงอายุ
 
สายสนับสนุน      
คุณวุฒิ      ตำแหน่งทางวิชาการ      
 <ป.ตรี   ป.ตรี ป.โท  รวม  ปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน   ชำนาญงาน ชำนาญการ   ชำนาญการพิเศษ  รวม
ประเภทบุคลากร                    
พนักงานมหาวิทยาลัย
(ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ)
1 1 5 7 - - 1 5 3 7
พนักงานมหาวิทยาลัย 2 6 23 31 12 1 2 12 4 31
พนักงานเงินรายได้ 3 10 - 13 9 2 - 2 - 13
รวม 6 17 28 51 21 3 3 17 7 51
ช่วงอายุ                    
<31 ปี - 4 2 6 6 - - - - 6
31-40 ปี 2 5 7 14 9 1 - 4 - 14
41-50 ปี 1 7 13 21 5 - 2 11 3 21
51-60 ปี 3 2 5 10 1 2 1 2 4 10
รวม 6 18 27 51 21 3 3 17 7 51


สำรวจข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2564

smartslider3[3]
Free Joomla! templates by Engine Templates