• TemporarilyClosed

ปฏิทินกิจกรรม

December 2022
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ระบบกองแผนงาน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ค่านิยมองค์กร

วิสัยทัศน์ :
          กองแผนงาน เป็นองค์กรแห่งความผาสุก ทำงานเชิงรุก เพื่อนำนโยบายของมหาวิทยาลัย สู่การปฏิบัติ อย่างมีสัมฤทธิ์ผล ด้วยการบริการที่มีคุณภาพ
 
พันธกิจ :
          1. วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย
          2. นำนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติในหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ
          3. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและวิจัยสถาบันเพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุง
              และพัฒนาการปฏิบัติงาน
          4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของมหาวิทยาลัย
 

 

วัตถุประสงค์ :
        1. ดำเนินงานด้านนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาประเทศ 
            และรองรับแผนงานเชิงรุกของมหาวิทยาลัย
        2. แปลงนโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติโดยใช้กลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในด้านแผนงาน 
            งบประมาณ อัตรากำลัง และกายภาพของมหาวิทยาลัย
        3. รายงานผลการดำเนินงานและวิจัยสถาบัน เพื่อนำไปใช้เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพ
            ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
        4. ปรับปรุงและเชื่อมโยงระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อใช้ในการบริหารงาน
              อย่างมีประสิทธิภาพ
 
ค่านิยมองค์กร :
         มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน สืบสานสามัคคี มีคุณธรรม
 
smartslider3[3]
Free Joomla! templates by Engine Templates