ระบบกองแผนงาน

รายนามบุคลากร

 :: ผู้อำนวยการกองแผนงาน ::

4701, 0-2942-8159

 

นางสุชีรา จรรยามั่น

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

 

 

 :: งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ ::

4702-4705, 0-2942-8158

1.

น.ส.จันทนา ปานตั้น

รักษาการแทนหัวหน้างานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

หน่วยวิเคราะห์นโยบายและแผน  

2.

น.ส.สยาวไลย์ โชคมาเสริมกุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

3.

น.ส.พันธรียา บรรจงชีพ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

4.

น.ส.รัชนก อลงกรณ์โชติกุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

5.

น.ส.จุฑามาศ ลีระกุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

6.

น.ส.วศินี ศุภพิมล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

7.

น.ส.ธันยพร ขุนราช

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

8.

น.ส.ธีรวรรณ แก้วด้วง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

9.

นางรักษ์รัศมี พจนานุภาพ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

หน่วยวิเคราะห์งบประมาณ

 

10.

น.ส.นภัทร เสมอภาค

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

11.

นายสรวิชญ์ วงษ์พรพันธุ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

12.

น.ส.จันทนา ปานตั้น

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

13.

นายนพพล ศรีสมุทร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

14.

นางพัชรี คำซื่อ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

15.

น.ส.อาภากร จิวเจริญ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

16.

น.ส.วัชราวรรณ ปั้นหุ่น

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

17.

น.ส.รัตนาภรณ์ คงอินใหญ่

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

18.

น.ส.อาภา วงศ์จินดา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

     

 :: งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ ::

4707-4710, 4725, 0-2942-8157

1.

น.ส.กิ่งแก้ว รักษ์ประศาสน์

รักษาการแทนหัวหน้างานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

หน่วยศูนย์ข้อมูล

 

2.

น.ส.กิ่งแก้ว รักษ์ประศาสน์

หัวหน้าหน่วย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 

3.

น.ส.สมใจ มิใย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

4.

นายนิติ พิศาภาค

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

5.

นายสมภพ แต้มมาลา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

 

 

 

หน่วยวิจัยสถาบัน

 

6.

น.ส.พรลักษณ์ ฤกษ์สมโภชน์

หัวหน้าหน่วย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

7.

น.ส.พนิดา กุลแพทย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 

8.

น.ส.ภัทรา วณิชชานนท์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 

9.

น.ส.สุชาวลี ดวงมณี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


หน่วยสารสนเทศ

 

10.

น.ส.อโณทัย เทวราชสมบูรณ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

11.

นายคม ธรรมรัตน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

12.

น.ส.เสียงศรี วายะลุน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

 

 

 :: งานวางผังแม่บท ::

4706, 4715-4718, 0-2942-8608 

1.

นายภัทร ภิญชวนิชย์

ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างานวางผังแม่บท
วิศวกรโยธา ชำนาญการพิเศษ

หน่วยผัง

 

2.

นายเกษม โรจนวิบูลย์

หัวหน้าหน่วย
ช่างเขียนแบบ ชำนาญงาน

3.

นายสมชาย ผดุงพล

ช่างเขียนแบบ

4.

นางสมปอง พุทธา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

     หน่วยก่อสร้าง

 

5.

นายแสงอรุณ หอมกลุ่น

ช่างเขียนแบบ

6.

นายอนุ นนทรีย์

ช่างเขียนแบบ ชำนาญงาน

7.

นายสาวิตร จินดาพล

ช่างเขียนแบบ ชำนาญงาน

8.

น.ส.สุพรรณี ไทยสวัสดิ์

ช่างเขียนแบบ

9.

นางศิริพร สาลีกิจ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

10.

น.ส.โชติพร แสงแก้ว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

11.

น.ส.พีรญา อิ่มแก้ว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

12.

น.ส.อำภาพร ฉายประชิต

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

13.

น.ส.นิศาชล ปล้องมาก

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

14.

นายพีรสัน สงนอก

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

     


หน่วยกายภาพ

 

15.

นางนาฏอนงค์ บูรณสมภพ

หัวหน้าหน่วย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชำนาญการ

 

 

 

 :: งานธุรการ ::

4711-4714, 0-2942-8160

1.

น.ส.สินีนาฏ แสงงาม

ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างานธุรการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

หน่วยสารบรรณ

 

2.

น.ส.รัตติญา เปียธัญญา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

3.

นางบุปผา รอดทิม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

4.

นายพีรพัทธ์ ผาสุขชัยกมล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

5.

น.ส.จันทร์ธิมา ชื่นเพ็ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

6.

น.ส.ภัทรินทร์ ปานสอน

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

หน่วยบริหารงานบุคคล การเงินและพัสดุ

 

7.

นางอรวิน จันทรานนท์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

8.

นางจริยาพร ทองขอน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

9.

นายเอกพจน์ สุนทรารชุน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

 

 

หน่วยประสานงานและบริการ

 

10.

นางเนตรนภา หาทูล

หัวหน้าหน่วย
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน

11.

นางอนงค์ ชื่นหน่าย

พนักงานสถานที่

 

smartslider3[3]
Free Joomla! templates by Engine Templates