ระบบกองแผนงาน

รายชื่อคณะอนุกรรมการจัดการความรู้

รายชื่อคณะอนุกรรมการจัดการความรู้ (คำสั่งกองบริหารยุทธศาสตร์ที่ 1/2566 ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2566)

 1. 

ผู้อำนวยการกองบริหารยุทธศาสตร์      

ที่ปรึกษา

2. 

หัวหน้างานงบประมาณ

ที่ปรึกษา

3. 

หัวหน้างานแผนและยุทธศาสตร์

ที่ปรึกษา

4. 

หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

ที่ปรึกษา
5. 

หัวหน้างานวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์

ที่ปรึกษา

 6. 

หัวหน้างานบริหารและธุรการ   

ที่ปรึกษา

 7. 

นางสาวภัทรา  วณิชชานนท์

ประธานคณะอนุกรรมการ

8. 

นายคม  ธรรมรัตน์

รองประธานคณะอนุกรรมการ

 9. 

นางสาวธันยพร ขุนราช

รองประธานคณะอนุกรรมการ

 10. 

นายสมภพ  แต้มมาลา

คณะอนุกรรมการ

 11. 

นายเอกพจน์ สุนทรารชุน

คณะอนุกรรมการ

 12. 

นางสาวอำภาพร  ฉายประชิต

คณะอนุกรรมการ

 13. 

นางสาวอาภา  วงศ์จินดา

คณะอนุกรรมการ

14. 

นายธนโชติ ชุ่มชื่น

คณะอนุกรรมการ

15. 

นางสาววศินี ศุภพิมล

คณะอนุกรรมการ

16. 

นางสาวนิษฐนัญญ์ เทพสุข

คณะอนุกรรมการ

 17. 

นางสาวรัตนาภรณ์  คงอินใหญ่

เลขานุการและคณะอนุกรรมการ

 18. 

นางสาวสุชาวลี  ดวงมณี

ผู้ช่วยเลขานุการและคณะอนุกรรมการ

 19. 

นายสิทธิพร ราชธานี

ผู้ช่วยเลขานุการและคณะอนุกรรมการ

ให้คณะทำงานชุดนี้ มีหน้าที่

 1. วางแผนและกำหนดเป้าหมายการจัดการความรู้ที่ครอบคลุมภาระกิจของกองบริหารยุทธศาสตร์
 2. ดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ประจำปี
 3. ประสานงานและสนับสนุนให้เกิดการสร้างกระบวนการจัดการความรู้ นวัตกรรม 
     ที่เกิดจากการจัดการความรู้ภายในกองบริหารยุทธศาสตร์
 4. ติดตามและประเมินผลการจัดการความรู้ของกองบริหารยุทธศาสตร์
© กองบริหารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 7 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
📞โทร 029428200-45 ต่อ 644702-644714 | 🖷 โทรสาร 029428160
Free Joomla! templates by Engine Templates