ปฏิทินกิจกรรม

February 2024
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29

ระบบกองแผนงาน

KM ปี 2551

          กองแผนงานได้จัดให้มีจัดกิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ต่างๆ ภายในกองแผนงาน ขึ้นตามแนวนโยบายการจัดการความรู้ภายในหน่วยงานของมหาวิทยาลัย อย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม  จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการความรู้ของกองแผนงานขึ้น   และกำหนดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ขึ้นภายในกองแผนงาน  เล่าสู่กันฟังภายในหน่วยงาน  เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ในการทำงานด้านต่างๆ เดือนละ 1 ครั้ง  ในรูปแบบการนำเสนอความรู้  โดยได้กำหนดหัวข้อและตารางเวลาในการนำเสนอไว้ดังนี้ 

หัวข้อ

เดือน

ผู้รับผิดชอบ

1. การจัดทำงบประมาณแผ่นดินImage พฤศจิกายน 2550

งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ

2. การจัดทำงบประมาณเงินรายได้Image ธันวาคม 2550

งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ

3. การจัดทำแผนและวิเคราะห์โครงการจัดตั้งหน่วยงานImage มกราคม 2551

งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ

4. เทคนิคการดูแลและรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นImage กุมภาพันธ์ 2551 ฝ่ายคอมพิวเตอร์กองแผนงาน
5. การขออนุมัติสิ่งก่อสร้าง และการจัดทำแบบและงบประมาณราคากลางสิ่งก่อสร้าง มีนาคม 2551 งานวางผังแม่บท
6. การคำนวณนิสิตเต็มเวลา (FTES)Image

เมษายน 2551

งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
7. การคำนวณต้นทุนต่อผลผลิตImage พฤษภาคม 2551 งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
8. เทคนิคการจดรายงานการประชุม, ระเบียบงานสารบรรณImage มิถุนายน 2551 งานธุรการ
9. การจัดทำแปลนย่ออาคาร Image กรกฎาคม 2551 งานวางผังแม่บท
10. การบริหารงานบุคคล, การดำเนินงานด้านการเงิน กองแผนงานImage    
© กองบริหารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 7 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
📞โทร 029428200-45 ต่อ 644702-644714 | 🖷 โทรสาร 029428160
Free Joomla! templates by Engine Templates