ปฏิทินกิจกรรม

July 2024
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

ระบบกองแผนงาน

KM ปี 2566

หัวข้อ เดือน
1. โครงการพัฒนาความรู้ เพื่อพัฒนางาน โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ
    "การวิเคราะห์และการประเมินผลกระทบโครงการ"
19 ต.ค.2565
2. Chairman Share  
     2.1 Chairman Share ครั้งที่ 5 : การจัดตั้งนิติบุคคลเพื่อร่วมลงทุนของสถาบันอุดมศึกษา
                                               และสถาบันวิจัยของรัฐ  ตอนที่ 2
18 ต.ค.2565 
     2.2 Chairman Share ครั้งที่ 6 : ความคืบหน้าในการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 8 พ.ย.2565
     2.3 Chairman Share ครั้งที่ 7 : การปรับเปลี่ยนชื่อของหน่วยงานและการแบ่งส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย
                                               และโครงสร้างใหม่ กองบริหารยุทธศาสตร์
24 พ.ย.2565 
     2.4 Chairman Share ครั้งที่ 8 : หลักเกณฑ์ในการปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในสำนักงานเลขานุการคณะ
                                               สถาบัน สำนัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
23 ม.ค.2566 
     2.5 Chairman Share ครั้งที่ 9 : สร้างการรับรู้ เพื่อสร้างความรู้ สู่องค์กรการเรียนรู้ :                                                                                 โครงการอุทยานการแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 16 ก.พ.2566
     2.6 Chairman Share ครั้งที่ 10 : สร้างการรับรู้ เพื่อสร้างความรู้ สู่องค์กรการเรียนรู้ :                                                                                 การจัดทำงบประมาณฐานศูนย์ Zero-Based Budgeting 20 มิ.ย.2566
     2.7 Chairman Share ครั้งที่ 11 : สร้างการรับรู้ เพื่อสร้างความรู้ สู่องค์กรการเรียนรู้ :                                                                                 ความแตกต่างระหว่างการจัดทำงบประมาณรูปแบบเดิมและ
                                                 งบประมาณฐานศูนย์
3 ก.ค.2566
     2.8 Chairman Share ครั้งที่ 12 : สร้างการรับรู้ เพื่อสร้างความรู้ สู่องค์กรการเรียนรู้ :                                                                                 ขั้นตอนการจัดการส่วนงานเพื่อใช้บริหารจัดการในระบบ 19 ก.ค.2566
     2.9 Chairman Share ครั้งที่ 13 : สร้างการรับรู้ เพื่อสร้างความรู้ สู่องค์กรการเรียนรู้ :                                                                                 การมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2564 8 ส.ค.2566
     2.10 Chairman Share ครั้งที่ 14 : สร้างการรับรู้ เพื่อสร้างความรู้ สู่องค์กรการเรียนรู้ :                                                                                 ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2563 8 ส.ค.2566
     2.11 Chairman Share ครั้งที่ 15 : สร้างการรับรู้ เพื่อสร้างความรู้ สู่องค์กรการเรียนรู้ :                                                                                 การจัดทำงบประมาณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                                                                   ประจำปีบัญชี พ.ศ.2567 13 ก.ย.2566
3. การบรรยายเรื่องรายงานผลการดำเนินโครงการการจัดการความรู้หัวข้อ    
    "การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างงบประมาณและบัญชี"
27 เม.ย.2566

 

© กองบริหารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 7 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
📞โทร 029428200-45 ต่อ 644702-644714 | 🖷 โทรสาร 029428160
Free Joomla! templates by Engine Templates