ระบบกองแผนงาน

อัตรากำลัง

จำนวนบุคลากรของกองแผนงาน จำแนกตามประเภท 


บุคลากร/ช่วงอายุ
 
สายสนับสนุน      
คุณวุฒิ      ตำแหน่งทางวิชาการ      
 <ป.ตรี   ป.ตรี ป.โท  รวม  ปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน   ชำนาญงาน ชำนาญการ   ชำนาญการพิเศษ  รวม
ประเภทบุคลากร                    
พนักงานมหาวิทยาลัย
(ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ)
1 2 2 5 - - 1 2 2 5
พนักงานมหาวิทยาลัย - 4 25 29 11 - - 13 5 29
พนักงานเงินรายได้ 1 2 - 3 1 1 - 1 - 3
รวม 2 8 27 37 12 1 1 16 7 37
ช่วงอายุ                    
<31 ปี - 1 3 4 4 - - - - 4
31-40 ปี - 2 10 12 6 - - 6 - 12
41-50 ปี 1 4 12 17 2 1 - 9 5 17
51-60 ปี 1 1 2 4 - - 1 1 2 4
รวม 2 8 27 37 12 1 1 16 7 37


สำรวจข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2566

© กองบริหารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 7 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
📞โทร 029428200-45 ต่อ 644702-644714 | 🖷 โทรสาร 029428160
Free Joomla! templates by Engine Templates