ปฏิทินกิจกรรม

May 2022
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

ระบบกองแผนงาน

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มด้านงานนโยบายและแผน 

เอกสารนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ.2561-2580) 
แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 
แบบฟอร์มเสนอขอจัดตั้งและปรับโครงสร้างหน่วยงาน[28/06/64] 
แบบฟอร์มแผนอุดมศึกษา (สกอ.)  


แบบฟอร์มด้านงบประมาณแผ่นดิน

เอกสารงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีบัญชี พ.ศ.2565
เอกสารการชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ต.ค.2564
นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2563-2570 และแผนด้านวิทยาศาสตร์                       วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2565 
แบบฟอร์มแผนความต้องการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2566-2570 new!!
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร์และแผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
การจัดทำข้อเสนอโครงการ (Proposal) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในส่วนของโครงการสำคัญ 
การจัดทำร่างข้อเสนอแผนงานโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564                      ในลักษณะห่วงโซ่ 
แบบฟอร์มสรุปรายงานการประชุม 
หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี  

 

แบบฟอร์มหน่วยสารสนเทศ

แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ข้อมูลลสถิติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2564 (FormFact64)   new!!
แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ข้อมูล นักเรียนสาธิตฯ อนุบาล เด็กเล็ก ปีการศึกษา 2564 new!!
แบบฟอร์มข้อข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานกิจการ มก. ปีการศึกษา 2561 

 

แบบฟอร์มอัตรากำลัง

หลักเกณฑ์และแนวทางบริหารอัตรากำลังเชิงรุกฯ และแบบฟอร์ม new!!
แบบฟอร์มขอรับจัดสรรอัตรากำลัง 
 
แบบฝึกปฏิบัติการวิเคราะการจัดตั้งหน่วยงานใหม่

 

 

smartslider3[3]
Free Joomla! templates by Engine Templates