ปฏิทินกิจกรรม

October 2022
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

ระบบกองแผนงาน

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มด้านงานนโยบายและแผน 

เอกสารนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ.2561-2580) 
แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 
แบบฟอร์มเสนอขอจัดตั้งและปรับโครงสร้างหน่วยงาน[28/06/64] 
แบบฟอร์มแผนอุดมศึกษา (สกอ.)  


แบบฟอร์มด้านงบประมาณแผ่นดิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 รายเดือน
เอกสารงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีบัญชี พ.ศ.2565
เอกสารการชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ต.ค.2564
นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2563-2570 และแผนด้านวิทยาศาสตร์                       วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2565 
แบบฟอร์มแผนความต้องการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2566-2570 new!!
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร์และแผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
การจัดทำข้อเสนอโครงการ (Proposal) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในส่วนของโครงการสำคัญ 
การจัดทำร่างข้อเสนอแผนงานโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564                      ในลักษณะห่วงโซ่ 
แบบฟอร์มสรุปรายงานการประชุม 
หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี  

 

แบบฟอร์มหน่วยสารสนเทศ

แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ข้อมูลลสถิติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2564 (FormFact64) 
แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ข้อมูล นักเรียนสาธิตฯ อนุบาล เด็กเล็ก ปีการศึกษา 2564 

 

แบบฟอร์มอัตรากำลัง

หลักเกณฑ์และแนวทางบริหารอัตรากำลังเชิงรุกฯ และแบบฟอร์ม new!!
แบบฟอร์มขอรับจัดสรรอัตรากำลัง 
 
แบบฝึกปฏิบัติการวิเคราะการจัดตั้งหน่วยงานใหม่

 

 

smartslider3[3]
Free Joomla! templates by Engine Templates