• TemporarilyClosed

ปฏิทินกิจกรรม

December 2022
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ระบบกองแผนงาน

นโยบายและผลงานของ มก.

 

  นโยบายและผลงานการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในรอบปี
    รอบปีที่ 3 วาระที่ 2 (16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557) 
    รอบปีที่ 2 วาระที่ 2 (16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556) 
      รอบปีที่ 1 วาระที่ 2 (16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554) 
      รอบปีที่ 4 (19 มีนาคม พ.ศ. 2553 - 18 มีนาคม พ.ศ. 2554) 
      รอบปีที่ 3 (19 มีนาคม พ.ศ. 2552 - 18 มีนาคม พ.ศ. 2553) 
      รอบปีที่ 2 (19 มีนาคม พ.ศ. 2551 - 18 มีนาคม พ.ศ. 2552) 
      รอบปีที่ 1 (19 มีนาคม พ.ศ. 2550 - 18 มีนาคม พ.ศ. 2551) 
  นโยบายและผลงานการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รอบ 4 ปี
      นโยบายและแนวทางการบริหารงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2550-2554 
  นโยบายและผลงานการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในรอบ 6 เดิอน
      นโยบายและผลงานการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในรอบ 6 เดือน (19 มีนาคม--18 กันยายน พ.ศ.2550) 
       
       

 

 

smartslider3[3]
Free Joomla! templates by Engine Templates