ปฏิทินกิจกรรม

July 2024
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

ระบบกองแผนงาน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ค่านิยมองค์กร

วิสัยทัศน์ :
          กองแผนงาน เป็นองค์กรแห่งความผาสุก ทำงานเชิงรุก เพื่อนำนโยบายของมหาวิทยาลัย สู่การปฏิบัติ อย่างมีสัมฤทธิ์ผล ด้วยการบริการที่มีคุณภาพ
 
พันธกิจ :
          1. วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย
          2. นำนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติในหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ
          3. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและวิจัยสถาบันเพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุง
              และพัฒนาการปฏิบัติงาน
          4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของมหาวิทยาลัย
 

 

วัตถุประสงค์ :
        1. ดำเนินงานด้านนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาประเทศ 
            และรองรับแผนงานเชิงรุกของมหาวิทยาลัย
        2. แปลงนโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติโดยใช้กลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในด้านแผนงาน 
            งบประมาณ อัตรากำลัง และกายภาพของมหาวิทยาลัย
        3. รายงานผลการดำเนินงานและวิจัยสถาบัน เพื่อนำไปใช้เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพ
            ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
        4. ปรับปรุงและเชื่อมโยงระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อใช้ในการบริหารงาน
              อย่างมีประสิทธิภาพ
 
ค่านิยมองค์กร :
         มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน สืบสานสามัคคี มีคุณธรรม
 
© กองบริหารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 7 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
📞โทร 029428200-45 ต่อ 644702-644714 | 🖷 โทรสาร 029428160
Free Joomla! templates by Engine Templates