ปฏิทินกิจกรรม

October 2023
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

ระบบกองแผนงาน

อัตรากำลัง

จำนวนบุคลากรของกองแผนงาน จำแนกตามประเภท 


บุคลากร/ช่วงอายุ
 
สายสนับสนุน      
คุณวุฒิ      ตำแหน่งทางวิชาการ      
 <ป.ตรี   ป.ตรี ป.โท  รวม  ปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน   ชำนาญงาน ชำนาญการ   ชำนาญการพิเศษ  รวม
ประเภทบุคลากร                    
พนักงานมหาวิทยาลัย
(ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ)
1 3 3 7 - - 1 3 3 7
พนักงานมหาวิทยาลัย - 3 24 27 12 - - 10 5 27
พนักงานเงินรายได้ 1 3 - 4 2 1 - 1 - 4
รวม 2 9 27 38 14 1 1 14 8 38
ช่วงอายุ                    
<31 ปี - 1 4 5 5 - - - - 5
31-40 ปี - 2 7 9 6 - - 3 - 9
41-50 ปี 1 4 13 18 3 1 - 9 5 18
51-60 ปี 1 2 3 6 - - 1 2 3 6
รวม 2 9 27 38 14 1 1 14 8 38


สำรวจข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2565

© กองบริหารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 7 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
📞โทร 029428200-45 ต่อ 644702-644714 | 🖷 โทรสาร 029428160
Free Joomla! templates by Engine Templates