ระบบกองแผนงาน

บุคลากรกองแผนงาน [Update@08/11/64]

แตะที่ เพื่อดูข้อมูลบุคลากร

  

โครงสร้างองค์กร

รายนามบุคลากร

 :: ผู้อำนวยการกองบริหารยุทธศาสตร์ ::

644701, 0-2942-8159

 

นางสุชีรา จรรยามั่น

ผู้อำนวยการกองบริหารยุทธศาสตร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

   

 :: งานงบประมาณ ::

644702-644705, 0-2942-8158

1. 

น.ส.จันทนา ปานตั้น

หัวหน้างานงบประมาณ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

2. 

นายสรวิชญ์ วงษ์พรพันธุ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

3. 

น.ส.นภัทร เสมอภาค

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

4. 

น.ส.อาภากร จิวเจริญ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

5. 

นางพัชรี คำซื่อ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

 6. 

น.ส.สินีนาฏ แสงงาม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

7. 

น.ส.วัชราวรรณ ปั้นหุ่น

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

8. 

น.ส.รัตนาภรณ์ คงอินใหญ่

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

9. 

น.ส.อาภา วงศ์จินดา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

10. 

นายธนโชติ ชุ่มชื่น

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

11. 

น.ส.ธีรวรรณ แก้วด้วง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตรากำลัง

จำนวนบุคลากรของกองแผนงาน จำแนกตามประเภท 


บุคลากร/ช่วงอายุ
 
สายสนับสนุน      
คุณวุฒิ      ตำแหน่งทางวิชาการ      
 <ป.ตรี   ป.ตรี ป.โท  รวม  ปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน   ชำนาญงาน ชำนาญการ   ชำนาญการพิเศษ  รวม
ประเภทบุคลากร                    
พนักงานมหาวิทยาลัย
(ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ)
1 2 2 5 - - 1 2 2 5
พนักงานมหาวิทยาลัย - 4 25 29 11 - - 13 5 29
พนักงานเงินรายได้ 1 2 - 3 1 1 - 1 - 3
รวม 2 8 27 37 12 1 1 16 7 37
ช่วงอายุ                    
<31 ปี - 1 3 4 4 - - - - 4
31-40 ปี - 2 10 12 6 - - 6 - 12
41-50 ปี 1 4 12 17 2 1 - 9 5 17
51-60 ปี 1 1 2 4 - - 1 1 2 4
รวม 2 8 27 37 12 1 1 16 7 37


สำรวจข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2566

© กองบริหารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 7 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
📞โทร 029428200-45 ต่อ 644702-644714 | 🖷 โทรสาร 029428160
Free Joomla! templates by Engine Templates