ระบบกองแผนงาน

รายนามบุคลากร

 :: ผู้อำนวยการกองแผนงาน ::

4701, 0-2942-8159

 

นางสุชีรา จรรยามั่น

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

 

 

 :: งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ ::

4702-4705, 0-2942-8158

1.

น.ส.จันทนา ปานตั้น

หัวหน้างานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

หน่วยวิเคราะห์นโยบายและแผน  

2.

น.ส.รัชนก อลงกรณ์โชติกุล

หัวหน้าหน่วย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

3.

น.ส.สยาวไลย์ โชคมาเสริมกุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

4.

น.ส.วศินี ศุภพิมล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

5.

น.ส.ธันยพร ขุนราช

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

6.

นางรักษ์รัศมี พจนานุภาพ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

หน่วยวิเคราะห์งบประมาณ

 

7.

นายสรวิชญ์ วงษ์พรพันธุ์

หัวหน้าหน่วย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

8.

น.ส.นภัทร เสมอภาค

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

9.

นางพัชรี คำซื่อ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

10.

น.ส.อาภากร จิวเจริญ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

11.

น.ส.วัชราวรรณ ปั้นหุ่น

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

12.

น.ส.รัตนาภรณ์ คงอินใหญ่

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

13.

น.ส.อาภา วงศ์จินดา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

14.

นายธนโชติ ชุ่มชื่น

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

หน่วยบริหารกรอบและงบประมาณด้านอัตรากำลัง    
15. น.ส.จุฑามาศ ลีระกุล หัวหน้าหน่วย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
16.  น.ส.ธีรวรรณ แก้วด้วง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
17.  นายสิทธิพร  ราชธานี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
   

 :: งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ ::

4707-4710, 4725, 0-2942-8157

1.

น.ส.กิ่งแก้ว รักษ์ประศาสน์

หัวหน้างานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

หน่วยศูนย์ข้อมูล

 

2.

นายนิติ พิศาภาค

หัวหน้าหน่วย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

3.

น.ส.สมใจ มิใย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

4.

นายสมภพ แต้มมาลา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

5. 

น.ส.นิษฐนัญญ์ เทพสุข

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

หน่วยวิจัยสถาบัน

 

6.

น.ส.พนิดา กุลแพทย์

หัวหน้าหน่วย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

7.

น.ส.พรลักษณ์ ฤกษ์สมโภชน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ 

8.

น.ส.ภัทรา วณิชชานนท์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 

9.

น.ส.สุชาวลี ดวงมณี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


หน่วยสารสนเทศ

 

10.

 น.ส.อโณทัย เทวราชสมบูรณ์

หัวหน้าหน่วย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

11.

นายคม ธรรมรัตน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

12.

น.ส.เสียงศรี วายะลุน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

 

 

 :: งานวางผังแม่บท ::

4706, 4715-4718, 0-2942-8608 

1.

นายภัทร ภิญชวนิชย์

หัวหน้างานวางผังแม่บท
วิศวกรโยธา ชำนาญการพิเศษ

หน่วยกายภาพและผังแม่บท

 

2.

นายสาวิตร จินดาพล

หัวหน้าหน่วย
ช่างเขียนแบบ ชำนาญงาน

3.

น.ส.โชติพร แสงแก้ว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

4.

น.ส.อำภาพร ฉายประชิต

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

5.

นายพีรสัน สงนอก

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

6.

นางสมปอง พุทธา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

7.

นายสมชาย ผดุงพล

ช่างเขียนแบบ 

8.

น.ส.สุพรรณี ไทยสวัสดิ์

ช่างเขียนแบบ 

หน่วยก่อสร้าง

 

9.

นายอนุ นนทรีย์

หัวหน้าหน่วย
ช่างเขียนแบบ ชำนาญงาน

10.

นายแสงอรุณ หอมกลุ่น

ช่างเขียนแบบ 

11.

นางศิริพร สาลีกิจ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

12.

น.ส.พีรญา อิ่มแก้ว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

13.

น.ส.นิศาชล ปล้องมาก

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

     

 :: งานธุรการ ::

4711-4714, 0-2942-8160

1. นางนาฏอนงค์ บูรณสมภพ หัวหน้างานธุรการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

หน่วยสารบรรณและสนับสนุนบริการ

 

2.

นางอรวิน จันทรานนท์

หัวหน้าหน่วย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

3.

นางเนตรนภา หาทูล

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน

4.

นางบุปผา รอดทิม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

5.

น.ส.ภัทรินทร์ ปานสอน

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

6.

นางอนงค์ ชื่นหน่าย

พนักงานสถานที่

หน่วยบริหารทรัพยากร

 

7.

น.ส.สินีนาฏ แสงงาม

หัวหน้าหน่วย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

8.

น.ส.จันทร์ธิมา ชื่นเพ็ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

9.

นายเอกพจน์ สุนทรารชุน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

smartslider3[3]
Free Joomla! templates by Engine Templates