แบบฟอร์มแผนความต้องการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2566-2570
 
1. แบบฟอร์มครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง
2. แบบฟอร์มงวดงานสิ่งก่อสร้าง

3. ข้อมูลเบื้องต้นสิ่งก่อสร้างผูกพัน  

4. แนวทางการจัดทำงบลงทุน พ.ศ.2566

5. เอกสารแนบเหตุผลความจำเป็น
6. แบบฟอร์มวิเคราะห์ความเสี่ยงธรรมาภิบาลฯ ปี พ.ศ.2566
          6.1 แบบฟอร์มประกอบแนวทางการตอบแบบสอบถาม

          6.2 แบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล  

          6.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก