2562

2561 2560 2559

2558

2557

2556

2555

2554

2553

2552

2551

2550

 
 
:: ข้อมูลผู้สำเร็จและภาวะหางานทำของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2558
 
     รายงานการสำรวจข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา และภาวะการมีงานทำของบัณฑิตรุ่นปีการศึกษา 2558
 
  แจ้งการ Downloan ข้อมูลประวัติผู้สำเร็จการศึกษา และภาวะการหางานทำของบัณฑิต  
        !!! สำหรับหน่วยงานที่ต้องการ Download ข้อมูลประวัติผู้สำเร็จการศึกษา ที่อยู่ สถานที่ทำงานของบัณฑิตและข้อมูลตามแบบสอบถามในระบบขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร
          มีขั้นตอนดังนี้        
                 1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ Download ข้อมูลของหน่วยงาน
                 2. หากต้องการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมผู้มีสิทธิ์ ให้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มแจ้งรายชื่อผู้รับผิดชอบข้อมูล ผู้บริหารหน่วยงานลงนามกำกับ และส่งแจ้งมายังกองแผนงาน
                 3. หากยืนยันผู้มีสิทธิ์เดิม หน่วยงานสามารถให้ผู้มีสิทธิ์นั้นเป็นตัวแทนหน่วยงาน Download ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้
 
 1. สรุปผลการสำรวจข้อมูล ครั้งที่ 1
              ♦ บัณฑิตระดับปริญญาตรี
                       - ตารางที่ 1 จำนวนบัณฑิตและผู้กรอกแบบสำรวจภาวะการหางานทำของบัณฑิต ระดับปริญญาตรี รุ่นปีการศึกษา 2558  ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                       - ตารางที่ 2 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี รุ่นปีการศึกษา 2558 ที่ทำงานแล้ว จำแนกตามประเภทงาน การได้งานตรงสาขาที่จบ และรายได้เฉลี่ย
                       - ตารางที่ 3 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี รุ่นปีการศึกษา 2558 ที่ยังไม่ได้ทำงาน จำแนกตามสาเหตุที่ไม่ได้ทำงาน 
              ♦ บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
                       - ตารางที่ 4 จำนวนบัณฑิตและผู้กรอกแบบสำรวจภาวะการหางานทำของบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2558 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
                       - ตารางที่ 5 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2558 ที่ทำงานแล้ว จำแนกตามประเภทงาน การได้งานตรงสาขาที่จบ และรายได้เฉลี่ย
                       - ตารางที่ 6 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2558 ที่ยังไม่ได้ทำงาน จำแนกตามสาเหตุที่ไม่ได้ทำงาน
 2. สรุปผลการสำรวจข้อมูล ครั้งที่ 2   
              ♦ บัณฑิตระดับปริญญาตรี (สรุปผลจากโครงการติดตามการได้งานทำของบัณฑิต ปริญญาตรี ณ กรกฏาคม 2560)
                       - ตารางที่ 1 จำนวนบัณฑิตและผู้กรอกแบบสำรวจภาวะการหางานทำของบัณฑิต ระดับปริญญาตรี รุ่นปีการศึกษา 2558  ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                       - ตารางที่ 2 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี รุ่นปีการศึกษา 2558 ที่ทำงานแล้ว จำแนกตามประเภทงาน การได้งานตรงสาขาที่จบ และรายได้เฉลี่ย
                       - ตารางที่ 3 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี รุ่นปีการศึกษา 2558 ที่ยังไม่ได้ทำงาน จำแนกตามสาเหตุที่ไม่ได้ทำงาน 
              ♦ บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา (สรุปผลสำรวจข้อมูล ณ ช่วงการขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร เดือนพฤศจิกายน 2559)
                       - ตารางที่ 4 จำนวนบัณฑิตและผู้กรอกแบบสำรวจภาวะการหางานทำของบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2558 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
                       - ตารางที่ 5 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2558 ที่ทำงานแล้ว จำแนกตามประเภทงาน การได้งานตรงสาขาที่จบ และรายได้เฉลี่ย
                       - ตารางที่ 6 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2558 ที่ยังไม่ได้ทำงาน จำแนกตามสาเหตุที่ไม่ได้ทำงาน
 3. การ Download ข้อมูลประวัติผู้สำเร็จการศึกษา และภาวะการหางานทำของบัณฑิต (ข้อมูลจากการสำรวจข้อมูล ครั้งที่ 2)