แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศภาวะการหางานทำของบัณฑิต

2562

2561

2560

2559

2558

2557

2556

2555

2554

2553

2552

2551

2550

 
 
 
:: ข้อมูลผู้สำเร็จและภาวะหางานทำของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2555
 
  1. ผลการสำรวจข้อมูล ครั้งที่ 1  
              ♦ บัณฑิตระดับปริญญาตรี  
              ♦ บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา  
 2. สรุปผลการสำรวจข้อมูล ครั้งที่ 2  
              ♦ บัณฑิตระดับปริญญาตรี
                       - ตารางที่ 1 จำนวนบัณฑิตและผู้กรอกแบบสำรวจภาวะการหางานทำของบัณฑิต ระดับปริญญาตรี รุ่นปีการศึกษา 2555  ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สรุปผลการสำรวจครั้งที่ 2 ณ มีนาคม 2557)
                       - ตารางที่ 2 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรี รุ่นปีการศึกษา 2555 ที่ทำงานแล้ว จำแนกตามประเภทงาน (สรุปผลการสำรวจครั้งที่ 2 ณ มีนาคม 2557)
                       - ตารางที่ 3 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรี รุ่นปีการศึกษา 2555 ที่ยังไม่ได้ทำงาน จำแนกตามสาเหตุที่ไม่ได้ทำงาน (สรุปผลการสำรวจครั้งที่ 2 ณ มีนาคม 2557)
              ♦ บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
                       - ตารางที่ 4 จำนวนบัณฑิตและผู้กรอกแบบสำรวจภาวะการหางานทำของบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2555 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                       - ตารางที่ 5 จำนวนบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2555 ที่ทำงานแล้ว จำแนกตามประเภทงาน
                       - ตารางที่ 6 จำนวนบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2555 ที่ยังไม่ได้ทำงาน จำแนกตามสาเหตุที่ไม่ได้ทำงาน
 3. การ Download ข้อมูลประวัติผู้สำเร็จการศึกษา และภาวะการหางานทำของบัณฑิต (ข้อมูลจากการสำรวจข้อมูล ครั้งที่ 2)