แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศภาวะการหางานทำของบัณฑิต

2562

2561 2560 2559

2558

2557

2556

2555

2554

2553

2552

2551

2550

 
 
:: ข้อมูลผู้สำเร็จและภาวะหางานทำของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2552
 
  1. ลการสำรวจข้อมูล  
  บัณฑิตระดับปริญญาตรี  
     
  บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา  
     
 
  2. การ Download ข้อมูลประวัติผู้สำเร็จการศึกษา และภาวะการหางานทำของบัณฑิต (ข้อมูลจากการสำรวจข้อมูล ครั้งที่ 2)