แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศภาวะการหางานทำของบัณฑิต

2562

2561

2560

2559

2558

2557

2556

2555

2554

2553 2552

2551

        2550

 
 
:: ข้อมูลผู้สำเร็จและภาวะหางานทำของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2553
 
  1. ผลการสำรวจข้อมูล ครั้งที่ 1  
              ♦ บัณฑิตระดับปริญญาตรี  
              ♦ บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา  
 2. สรุปผลการสำรวจข้อมูล ครั้งที่ 2  
              ♦ บัณฑิตระดับปริญญาตรี  
              ♦ บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา  
   
  3. การ Download ข้อมูลประวัติผู้สำเร็จการศึกษา และภาวะการหางานทำของบัณฑิต (ข้อมูลจากการสำรวจข้อมูล ครั้งที่ 2)