แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศภาวะการหางานทำของบัณฑิต

2562

2561

2560

2559

2558

2557

2556

2555

2554

2553

2552

2551

2550

 
 
:: ข้อมูลผู้สำเร็จและภาวะหางานทำของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2554
 
  1. ผลการสำรวจข้อมูล ครั้งที่ 1  
              ♦ บัณฑิตระดับปริญญาตรี  
              ♦ บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา  
 2. สรุปผลการสำรวจข้อมูล ครั้งที่ 2 (Update พฤศจิกายน 2556)  
              ♦ บัณฑิตระดับปริญญาตรี  
                       - ตารางที่ 1 จำนวนร้อยละของบัณฑิตและผู้กรอกแบบสำรวจภาวะการหางานทำ ระดับปริญญาตรี รุ่นปีการศึกษา 2554 (พ.ศ.255) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
                       - ตารางที่ 2 บัณฑิตระดับปริญญาตรี รุ่นปีการศึกษา 2554 ที่ได้งานทำ จำแนกตามประเภทงาน  
              ♦ บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา  
                       - ตารางที่ 3 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาและผู้กรอกแบบสำรวจภาวะการหางานทำ ระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2554 (พ.ศ.255) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
                       - ตารางที่ 4 ผู้สำเร็จการศึการะดับบัณฑิตศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2554 ที่ได้งานทำ จำแนกตามประเภทงาน  
   
  3. การ Download ข้อมูลประวัติผู้สำเร็จการศึกษา และภาวะการหางานทำของบัณฑิต (ข้อมูลจากการสำรวจข้อมูล ครั้งที่ 2)