2562

2561 2560 2559

2558

2557

2556

2555

2554

2553

2552

2551

2550

 
 
:: ประวัติผู้สำเร็จ และภาวะหางานทำของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2551
 
 1. ลการสำรวจข้อมูล

ตารางสรุปสถานภาพการทำงานของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2551  
  ตารางที่ 1  จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาและสถานภาพการได้งานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                   
 
รุ่นปีการศึกษา 2551 จำแนกตามกลุ่มสาขา/คณะ

  ตารางที่ 2  จำนวนบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2551 ที่ได้งานทำแล้ว

  ตารางที่ 3  จำนวนบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2551 ที่ได้งานทำแล้ว จำแนกตามหน่วยงานที่ทำ

  ตารางที่ 4  จำนวนบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2551ที่ยังไม่ได้ทำงาน
                   
 
จำแนกตามสาเหตุที่ยังไม่ได้ทำงาน


 
 2. การ Download ข้อมูลประวัติผู้สำเร็จการศึกษา และภาวะการหางานทำของบัณฑิต