2562

2561 2560 2559

2558

2557

2556

2555

2554

2553

2552

2551

2550

 
 
:: ประวัติผู้สำเร็จ และภาวะหางานทำของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2550
 
 
สรุปรายงานการวิเคราะห์เบื้องต้น รุ่นปีการศึกษา 2550  

ตารางสรุปสถานภาพการทำงานของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2550  
  ตารางที่ 1  จำนวนและร้อยละของบัณฑิต ระดับปริญญาตรี  และผู้กรอกแบบสำรวจภาวะการหางานทำ
                   
 รุ่นปีการศึกษา 25
50 จำแนกตามสถานภาพการทำงาน (การได้งาน, ทำงานตรงสาขา, เงินเดือน)

  ตารางที่ 2  จำนวนและร้อยละของบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ที่ทำงานแล้ว รุ่นปีการศึกษา 2550
                    จำแนกตามประเภทหน่วยงาน

  ตารางที่ 3  จำนวนและร้อยละของบัณฑิต ระดับปริญญาตรี รุ่นปีการศึกษา 2550
                    จำแนกตามระยะเวลาในการหางานทำ

  ตารางที่ 4  จำนวนและร้อยละของบัณฑิต ระดับปริญญาตรี รุ่นปีการศึกษา 2550
                    จำแนกตามความรู้สึกในการหางานทำ

  ตารางที่ 5  จำนวนและร้อยละของบัณฑิต ระดับปริญญาตรี รุ่นปีการศึกษา 2550
                    จำแนกตามสาเหตุที่ยังไม่ทำงาน

  ตารางที่ 6  จำนวนและร้อยละของบัณฑิตและผู้กรอกแบบสำรวจภาวะการหางานทำ ระดับบัณฑิตศึกษา
                    รุ่นปีการศึกษา 2550 จำแนกตามสถานภาพการทำงาน


Download ้อมูลประวัติผู้สำเร็จการศึกษา และภาวะการหางานทำ  
  1.ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ Download ้อมูล

  2. Download ้อมูลประวัติผู้สำเร็จการศึกษา และภาวะการหางานทำ


Download แบบสำรวจประวัติผู้สำเร็จการศึกษา และภาวะการหางานทำ


 
:: สถานที่ทำงานและตำแหน่งงานของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี รุ่นปีการศึกษา 2546-2549