2562 2561

2560

2559

2558

2557

2556

2555

2554

2553

2552

2551

2550

 
 
:: ข้อมูลผู้สำเร็จและภาวะหางานทำของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2562
 
  รายงานการสำรวจข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา และภาวะการมีงานทำของบัณฑิตรุ่นปีการศึกษา 2562
     นิยามศัพท์ภาวะการมีงานทำ
    คู่มือระบบการขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร
 
 สรุปผลการสำรวจข้อมูล ครั้งที่ 1  (ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2563) Image
              ♦ บัณฑิตระดับปริญญาตรี
                       - ตารางที่ 1 จำนวนบัณฑิตและผู้กรอกแบบสำรวจภาวะการหางานทำของบัณฑิต ระดับปริญญาตรี รุ่นปีการศึกษา 2562  ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                       - ตารางที่ 2 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี รุ่นปีการศึกษา 2562 ที่ทำงานแล้ว จำแนกตามประเภทงาน การได้งานตรงสาขาที่จบ และรายได้เฉลี่ย
                       - ตารางที่ 3 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี รุ่นปีการศึกษา 2562 ที่ยังไม่ได้ทำงาน จำแนกตามสาเหตุที่ไม่ได้ทำงาน 
              ♦ บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
                       - ตารางที่ 4 จำนวนบัณฑิตและผู้กรอกแบบสำรวจภาวะการหางานทำของบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2562 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
                       - ตารางที่ 5 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2562 ที่ทำงานแล้ว จำแนกตามประเภทงาน การได้งานตรงสาขาที่จบ และรายได้เฉลี่ย
                       - ตารางที่ 6 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2562 ที่ยังไม่ได้ทำงาน จำแนกตามสาเหตุที่ไม่ได้ทำงาน
 
 
โครงการสำรวจเพื่อติดตามสถานภาพการได้งานของผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
                     มหาวิทยาลัยจะดำเนินโครงการสำรวจข้อมูลเพื่อติดตามสถานภาพการได้งานทำของบัณฑิต ระดับปริญญาตรี รุ่นปีการศึกษา 2562
ในช่วง
เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2564 ซึ่งเป็นระยะเวลา 7-10 เดือนหลังสำเร็จการศึกษา โดยมีกลุ่มเป้าหมายการสำรวจ  คือ บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เข้ามาบันทึกข้อมูลในระบบ
 แต่ยังไม่ได้ทำงานในการสำรวจข้อมูลรอบแรกเพื่อปรับปรุงข้อมูลสถานภาพการได้งานทำให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งผลการสำรวจนี้จะ
ใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยต่อไป