ปฏิทินกิจกรรม

July 2024
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

ระบบกองแผนงาน

KM ปี 2554

โครงการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ของกองแผนงาน ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนั้น โดยแผนการดำเนินงานการจัดการความรู้ใน          ปีงบประมาณ พ.ศ.2554  ได้พัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มเติมมากขึ้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรกองแผนงานมีช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้            และนำไปสู่การจัดการความรู้มาก
                1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 ครั้ง ในเวลา 2 เดือน โดยวิธีการ
                         - ถ่ายทอดความรู้จากการไปฝึกอบรม สัมมนาของบุคลากรกองแผนงาน
                         - เชิญวิทยากรจากภายนอกเพื่อมาให้ความรู้ในเรื่องที่บุคลากรสนใจ
                         - เปิดวีดีทัศน์ เรื่องน่าสนใจเพื่อนำไปพัฒนาการทำงาน
               2. โครงการ 2 ปี ก่อนเกษียณ : เพื่อรวบรวมประสบการณ์ของบุคลากรใกล้เกษียณ
               3. กิจกรรมอื่น ๆ เช่น การจัดบอร์ดความรู้ในการทำงาน และการประชาสัมพันธ์กิจกรรมกองแผนงาน, การเผยแพร่ข้อมูล KM ผ่านเว็บไซด์ เป็นต้น

หัวข้อ

เดือน

ผู้รับผิดชอบ

 1. การใช้งาน Microsolf Office 2007 เบื้องต้น Image

         ตุลาคม 2553

  คุณพัชรี คำซื่อ

 2. การเปิดคลิปความรู้ต่าง ๆ

         ธันวาคม 2553

  

 3. เทคนิค PDCA Image กุมภาพันธ์ 2554 

  คุณสยาวไลย์ โชคมาเสริมกุล

 4. ชีวิตใหม่คนอุดมศึกษา Image พฤษภาคม 2554 

  คุณจุฑามาศ ลีระกุล

© กองบริหารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 7 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
📞โทร 029428200-45 ต่อ 644702-644714 | 🖷 โทรสาร 029428160
Free Joomla! templates by Engine Templates