ปฏิทินกิจกรรม

July 2024
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

ระบบกองแผนงาน

KM ปี 2553

กองแผนงานได้ดำเนินการเรื่องการจัดการความรู้ ของกองแผนงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553  โดยมีแนวคิดในการจัดการความรู้ในรูปแบบของการนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุม ฝึกอบรม สัมมนาในหัวข้อต่าง ๆ มาถ่ายทอดสู่บุคลากรกองแผนงาน เพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้และเปิดโลกทัศน์ในแง่มุมต่าง ๆ ให้กับบุคลากร รวมทั้งเป็นเวทีที่ทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดมุมมองและแนวคิด

               โดยโครงการดังกล่าวจะจัดขึ้น 2 เดือน/ครั้ง และกำหนดวันจัดวันเดียวกับการจัดสัมมาทิฐิของกองแผนงานในช่วงเวลา 10.00-12.00 น. ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 การจัดโครงการดำเนินงานโดยคณะทำงานพัฒนาระบบการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กองแผนงาน

หัวข้อ

เดือน

ผู้รับผิดชอบ

 1. การเขียนหนังสือราชการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ Image

          กุมภาพันธ์ 2553

  คุณสราวุฒิ  สมงาม

 2. ความคิดเชิงรุก Image

         เมษายน 2553

  คุณเกศินี คุณค่ำชู

 3. การพัฒนาระบบคิดและความคิดสร้างสรรค์ Image มิถุนายน 2553 

  คุณพนิดา กุลแพทย์
  คุณกิ่งแก้ว รักษ์ประศาสน์ 

 4. การสร้างจิตสำนึกในการให้บริการ Image มิถุนายน 2553 

  คุณอุบล สุไลมาน  

© กองบริหารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 7 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
📞โทร 029428200-45 ต่อ 644702-644714 | 🖷 โทรสาร 029428160
Free Joomla! templates by Engine Templates