ปฏิทินกิจกรรม

July 2024
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

ระบบกองแผนงาน

KM ปี 2552

    กองแผนงานได้ดำเนินการเรื่องการจัดการความรู้ ของกองแผนงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2551 นั้น โดยได้ดำเนินการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกองแผนงาน เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ในการทำงาน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2552 คณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการความรู้ กองแผนงาน เห็นว่า ควรจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นปีที่ 2 ต่อไป ทั้งนี้ได้เพิ่มเติมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ชำนาญการด้วย โดยจัดขึ้นในวันเดียวกับการจัดสัมมาทิฐิของกองแผนงานในเวลา 10.00-12.00 น. แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้  

หัวข้อ

เดือน

ผู้รับผิดชอบ

1. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์Image

          ตุลาคม 2551

  คุณสยาวไลย์  โชคมาเสริมกุล

2. ผลกระทบของสิ่งก่อสร้างภายนอกImage

          พฤศจิกายน 2551

  คุณนาฎอนงค์  บูรณสมภพ

3. การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรกองแผนงานImage

          ธันวาคม 2551

  คุณสยาวไลย์  โชคมาเสริมกุล

4. การจัดทำและการวิเคราะห์โครงการภาคพิเศษImage

          มกราคม 2552

  คุณพันธรียา  บรรจงชีพ

5. ประสิทธิภาพการผลิตบัณฑิต (แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ชำนาญการ) Image

          กุมภาพันธ์ 2552

  คุณเกศินี  คุณค้ำชู

6การจัดทำวิจัยสถาบัน Image

          เมษายน 2552

  คุณพัชนี  ลีลาดี

7การจัดทำและวิเคราะห์อัตรากำลังImage

          พฤษภาคม 2552

  คุณประมวล  ลือกระจ่าง

8. การอ่านบทความภาษาอังกฤษ Image

          มิถุนายน 2552

  คุณสยาวไลย์  โชคมาเสริมกุล

9. การวิเคราะห์การใช้พื้นที่ (แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ชำนาญการ)  Image

          กรกฎาคม 2552

  คุณพัชนี  ลีลาดี

10. เทคนิคการนำเสนอข้อมูลและเทคนิคการใช้ excel

          สิงหาคม 2552

 หน่วยศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

© กองบริหารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 7 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
📞โทร 029428200-45 ต่อ 644702-644714 | 🖷 โทรสาร 029428160
Free Joomla! templates by Engine Templates