ระบบกองแผนงาน

รายชื่อคณะอนุกรรมการจัดการความรู้

รายชื่อคณะอนุกรรมการจัดการความรู้ (คำสั่งกองแผนงานที่ 1/2565 ณ วันที่ 18 มกราคม 2565)

 1. 

หัวหน้างานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ      

ที่ปรึกษา

 2. 

หัวหน้างานธุรการ   

ที่ปรึกษา

 3. 

นางสาวภัทรา  วณิชชานนท์

ประธานคณะอนุกรรมการ

 4. 

นายสมภพ  แต้มมาลา

รองประธานคณะอนุกรรมการ

 5. 

นางสาวธันยพร ขุนราช

คณะอนุกรรมการ

 6. 

นายคม  ธรรมรัตน์

คณะอนุกรรมการ

 7. 

นายเอกพจน์ สุนทรารชุน

คณะอนุกรรมการ

 8. 

นางสาวอำภาพร  ฉายประชิต

คณะอนุกรรมการ

 9. 

นางสาวรัตติญา  เปียธัญญา

คณะอนุกรรมการ

 10. 

นางสาวอาภา  วงศ์จินดา

คณะอนุกรรมการ

 11. 

นางสาวโชติพร แสงแก้ว

เลขานุการและคณะอนุกรรมการ

 12. 

นางสาวรัตนาภรณ์  คงอินใหญ่

ผู้ช่วยเลขานุการและคณะอนุกรรมการ

 13. 

นางสาวสุชาวลี  ดวงมณี

ผู้ช่วยเลขานุการและคณะอนุกรรมการ

ให้คณะทำงานชุดนี้ มีหน้าที่

 1. กำหนดเป้าหมายการจัดการความรู้ที่ครอบคลุมภาระกิจของหน่วยงาน
 2. วางแผนและกำหนดแนวทางการจัดการความรู้ ประจำปีบัญชี
 3. ประสานงานและสนับสนุนให้เกิดการสร้างกระบวนการจัดการความรู้ ผลผลิต ผลลัพธ์ 
     และนวัตกรรมที่เกิดจากการจัดการความรู้ภายในกองแผนงาน
 4. ดูแลและติดตามผลการจัดการความรู้ของกองแผนงาน ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
© กองบริหารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 7 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
📞โทร 029428200-45 ต่อ 644702-644714 | 🖷 โทรสาร 029428160
Free Joomla! templates by Engine Templates