หลักการคำนวณจำนวนนิสิตเต็มเวลา  
          แบบฟอร์มการคำนวณจำนวนนิสิตเต็มเวลา  
   
 
   

2563

2562 2561 2560 2559 2558

2557

2556

2555

2554

2553

2552

2551

2550

   2549

     2548

จำนวนนิสิตเต็มเวลาภาคปกติและภาคพิเศษ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560   
ตารางเฉลี่ยทั้งปีการศึกษา ตารางภาคต้น  ตารางภาคปลาย 
จำแนกตามวิทยาเขตและภาพรวมมหาวิทยาลัย จำแนกตามวิทยาเขตและภาพรวมมหาวิทยาลัย จำแนกตามวิทยาเขตและภาพรวมมหาวิทยาลัย
                         ภาพรวมมหาวิทยาลัย                          ภาพรวมมหาวิทยาลัย                          ภาพรวมมหาวิทยาลัย
                         ภาพรวมวิทยาเขตบางเขน                          ภาพรวมวิทยาเขตบางเขน                             ภาพรวมวิทยาเขตบางเขน
                         ภาพรวมวิทยาเขตกำแพงแสน                          ภาพรวมวิทยาเขตกำแพงแสน                          ภาพรวมวิทยาเขตกำแพงแสน
                         ภาพรวมวิทยาเขตศรีราชา                          ภาพรวมวิทยาเขตศรีราชา                          ภาพรวมวิทยาเขตศรีราชา
                         ภาพรวมวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร                          ภาพรวมวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร                          ภาพรวมวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
                         ภาพรวมวิทยาเขตสุพรรณบุรี                          ภาพรวมวิทยาเขตสุพรรณบุรี                          ภาพรวมวิทยาเขตสุพรรณบุรี
          จำแนกตามคณะและสาขาวิชา           จำแนกตามคณะและสาขาวิชา               จำแนกตามคณะและสาขาวิชา