หลักการคำนวณจำนวนนิสิตเต็มเวลา  
          แบบฟอร์มการคำนวณจำนวนนิสิตเต็มเวลา  
   
 
   

2564

2563 2562 2561 2560 2559 2558 2557

2556

2555

2554

2553

2552

2551

2550

2549

2548

จำนวนนิสิตเต็มเวลาภาคปกติและภาคพิเศษ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2548   
          จำแนกตามวิทยาเขตและภาพรวมมหาวิทยาลัย
                         ภาพรวมมหาวิทยาลัย
                         ภาพรวมวิทยาเขตบางเขน
                         ภาพรวมวิทยาเขตกำแพงแสน
                         ภาพรวมวิทยาเขตศรีราชา
                         ภาพรวมวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
                         ภาพรวมวิทยาเขตสุพรรณบุรี
          จำแนกตามคณะและสาขาวิชา

จำนวนนิสิตเต็มเวลาภาคปกติและภาคพิเศษ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2548   
          จำแนกตามวิทยาเขตและภาพรวมมหาวิทยาลัย
                         ภาพรวมมหาวิทยาลัย
                         ภาพรวมวิทยาเขตบางเขน
                         ภาพรวมวิทยาเขตกำแพงแสน
                         ภาพรวมวิทยาเขตศรีราชา
                         ภาพรวมวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
                         ภาพรวมวิทยาเขตสุพรรณบุรี
          จำแนกตามคณะและสาขาวิชา