หลักการคำนวณจำนวนนิสิตเต็มเวลา  
          แบบฟอร์มการคำนวณจำนวนนิสิตเต็มเวลา  
   
 
   

2563

2562 2561 2560 2559 2558

2557

2556

2555

2554

2553

2552

2551

2550

        2549

       2548

จำนวนนิสิตเต็มเวลาภาคปกติและภาคพิเศษ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2563   
ตารางภาคต้น     
จำแนกตามวิทยาเขตและภาพรวมมหาวิทยาลัย    
                         ภาพรวมมหาวิทยาลัย    
                         ภาพรวมวิทยาเขตบางเขน    
                         ภาพรวมวิทยาเขตกำแพงแสน    
                         ภาพรวมวิทยาเขตศรีราชา    
                         ภาพรวมวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร    
                         ภาพรวมวิทยาเขตสุพรรณบุรี    
        จำแนกตามคณะและสาขาวิชา