หลักการคำนวณจำนวนนิสิตเต็มเวลา
          แบบฟอร์มการคำนวณจำนวนนิสิตเต็มเวลา
 
 

2566

2565       2564 2563 2562 2561 2560 2559 2558

2557

2556

2555

2554

2553

2552

2551

2550

  2549

   2548

                                                                    จำนวนนิสิตเต็มเวลาภาคปกติและภาคพิเศษ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2566   
  ตารางเฉลี่ยทั้งปีการศึกษา  
  จำแนกตามวิทยาเขตและภาพรวมมหาวิทยาลัย  
                           ภาพรวมมหาวิทยาลัย  
                           ภาพรวมวิทยาเขตบางเขน  
                           ภาพรวมวิทยาเขตกำแพงแสน  
                         ภาพรวมวิทยาเขตศรีราชา
                           ภาพรวมวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  
            จำแนกตามคณะและสาขาวิชา