หลักการคำนวณจำนวนนิสิตเต็มเวลา  
          แบบฟอร์มการคำนวณจำนวนนิสิตเต็มเวลา  
   
 
   

2564

2563 2562 2561 2560 2559

2558

2557

2556

2555

2554

2553

2552

2551

2550

2549

   2548          

 
จำนวนนิสิตเต็มเวลาภาคปกติและภาคพิเศษ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2556   
ตารางเฉลี่ยทั้งปีการศึกษา  ตารางภาคต้น ตารางภาคปลาย
จำแนกตามวิทยาเขตและภาพรวมมหาวิทยาลัย จำแนกตามวิทยาเขตและภาพรวมมหาวิทยาลัย จำแนกตามวิทยาเขตและภาพรวมมหาวิทยาลัย
                         ภาพรวมมหาวิทยาลัย                          ภาพรวมมหาวิทยาลัย                          ภาพรวมมหาวิทยาลัย
                         ภาพรวมวิทยาเขตบางเขน                          ภาพรวมวิทยาเขตบางเขน                          ภาพรวมวิทยาเขตบางเขน
                         ภาพรวมวิทยาเขตกำแพงแสน                          ภาพรวมวิทยาเขตกำแพงแสน                          ภาพรวมวิทยาเขตกำแพงแสน
                         ภาพรวมวิทยาเขตศรีราชา                          ภาพรวมวิทยาเขตศรีราชา                          ภาพรวมวิทยาเขตศรีราชา
                         ภาพรวมวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร                          ภาพรวมวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร                          ภาพรวมวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
          จำแนกตามคณะและสาขาวิชา           จำแนกตามคณะและสาขาวิชา           จำแนกตามคณะและสาขาวิชา

จำนวนนิสิตเต็มเวลาภาคปกติและภาคพิเศษ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2556   
จำแนกตามวิทยาเขตและภาพรวมมหาวิทยาลัย    
                         ภาพรวมมหาวิทยาลัย    
                         ภาพรวมวิทยาเขตบางเขน    
                         ภาพรวมวิทยาเขตกำแพงแสน    
                         ภาพรวมวิทยาเขตศรีราชา    
                         ภาพรวมวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร