หลักการคำนวณจำนวนนิสิตเต็มเวลา  
          แบบฟอร์มการคำนวณจำนวนนิสิตเต็มเวลา  
   
 
   

2564

2563

2562 2561 2560 2559 2558

2557

2556

2555

2554

2553

2552

2551

   2550

2549

 2548

จำนวนนิสิตเต็มเวลาภาคปกติและภาคพิเศษ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559   
ตารางเฉลี่ยทั้งปีการศึกษา ตารางภาคต้น ตารางภาคปลาย
จำแนกตามวิทยาเขตและภาพรวมมหาวิทยาลัย จำแนกตามวิทยาเขตและภาพรวมมหาวิทยาลัย จำแนกตามวิทยาเขตและภาพรวมมหาวิทยาลัย
                         ภาพรวมมหาวิทยาลัย                          ภาพรวมมหาวิทยาลัย                          ภาพรวมมหาวิทยาลัย
                         ภาพรวมวิทยาเขตบางเขน                          ภาพรวมวิทยาเขตบางเขน                          ภาพรวมวิทยาเขตบางเขน
                         ภาพรวมวิทยาเขตกำแพงแสน                          ภาพรวมวิทยาเขตกำแพงแสน                          ภาพรวมวิทยาเขตกำแพงแสน
                         ภาพรวมวิทยาเขตศรีราชา                          ภาพรวมวิทยาเขตศรีราชา (ยกเลิกข้อมูลให้ดูตารางเฉลี่ยทั้งปี)                          ภาพรวมวิทยาเขตศรีราชา (ยกเลิกข้อมูลให้ดูตารางเฉลี่ยทั้งปี)
                         ภาพรวมวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร                          ภาพรวมวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร                          ภาพรวมวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
                         ภาพรวมวิทยาเขตสุพรรณบุรี                          ภาพรวมวิทยาเขตสุพรรณบุรี                          ภาพรวมวิทยาเขตสุพรรณบุรี
          จำแนกตามคณะและสาขาวิชา           จำแนกตามคณะและสาขาวิชา                 จำแนกตามคณะและสาขาวิชา