ระบบกองแผนงาน

ประวัติกองบริหารยุทธศาสตร์ - หน้า 4

พ.ศ. 2544-2548

2544

กองแผนงานมีบุคลากรทั้งหมด  53 คน  โดยแบ่งเป็นข้าราชการ 24 คน  พนักงานมหาวิทยาลัย 6 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน   ลูกจ้างชั่วคราว 21 คน  

กองแผนงานเริ่มเตรียมการประกันคุณภาพตามนโยบายและแนวปฏิบัติของทบวงมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำหนด 

2545

กองแผนงานมีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และการแบ่งลักษณะงานภายในกองแผนงาน เป็น ๔ งานคือ งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ   งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ   งานวางผังแม่บท   และงานธุรการ และมีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงานและอัตรากำลังกองแผนงานออกเป็น ๕ ภารกิจ ได้แก่ งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ งานวางผังแม่บท งานธุรการ  และงาน ม.ในกำกับ มีบุคลากรทั้งหมด  53 คน  โดยแบ่งเป็นข้าราชการ 24 คน  พนักงานมหาวิทยาลัย 6 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน   ลูกจ้างชั่วคราว 21 คน 

ในวาระครบรอบ 25 ปี กองแผนงานได้จัดทำหนังสือครบรอบวาระดังกล่าวจำนวน 2 เล่มคือ 25 ปีกองแผนงานบนเส้นทางการพัฒนา และข้อมูลสถิติสำคัญของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่ ปีพ.ศ.2520-2544

งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ  สำนักทะเบียนและประมวลผลและสำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดทำระบบบันทึกระเบียนประวัติและแบบสำรวจนิสิตใหม่ผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 เป็นต้นมา 

 2546

นางวราภรณ์ เทพสัมฤทธิ์พร  ข้าราชการคนแรกของกองแผนงานได้เกษียณอายุราชการ และมีการแต่งตั้งผู้อำนวยการคนใหม่ คือ นางสาวยุพา วงษ์อุบลเป็นผู้อำนวยการกองแผนงาน โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2546 เป็นต้นมา

กองแผนงาน กำหนดวิสัยทัศน์กองแผนงาน “ กองแผนงาน มุ่งสร้างความพร้อมเพื่อสนับสนุนการบริหารเชิงรุก และให้บริการอย่างมีคุณภาพ”และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ กองแผนงาน พ.ศ.2548 -2551 

กองแผนงาน เริ่มรับการตรวจสอบและตรวจประเมินระบบการประกันคุณภาพ กองแผนงาน 

กองแผนงานเริ่มจัดทำข้อมูลและเอกสารเพื่อการบริหารและตามนโยบาย  เช่น หนังสือการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในรอบปี     เป็นต้น

2547

กองแผนงานมีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อเตรียมรับการประเมินตนเองจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

2548  

งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ  ร่วมกับกองคลัง และสำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดทำระบบการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ผ่านระบบ e-Revenue 

งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ ดำเนินงานวิจัยสถาบันเพื่อรองรับการประเมินของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาด้านการผลิตบัณฑิต  โดยเริ่มการสำรวจความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ระดับปริญญาตรี)  รุ่นปีการศึกษา 2547 เป็นต้นมา 

งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ ร่วมกับสำนักทะเบียนและประมวลผลและสำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดทำระบบบันทึกข้อมูลฐานประวัติและข้อมูลภาวะการหางานทำของผู้สำเร็จการศึกษาผ่านเครือข่ายโดยเริ่มใช้ตั้งแต่ พ.ศ 2548 เป็นต้นมา

พ.ศ. 2549 -  2553 

2549

กองแผนงานเริ่มจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร กองแผนงาน  ปีพ.ศ.2545 -2549  เพื่อใช้สำหรับการพัฒนาบุคลากรกองแผนงาน

กองแผนงาน จัดทำหนังสือ “กองแผนงานกับการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่าง พ.ศ.2545 – 2549 ” เพื่อให้รับทราบผลการบริหารและพัฒนาของกองแผนงาน

2550

กองแผนงานเริ่มการนำแนวคิดการจัดการองค์ความรู้ในใช้ในการพัฒนากองแผนงาน โดยกำหนดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ขึ้นภายในกองแผนงาน โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 เป็นต้นมา

2552 

กองแผนงานกำหนดวิสัยทัศน์กองแผนงาน “  กองแผนงานเป็นองค์กรสมรรถนะสูง นำนโยบายของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติให้เกิดสัมฤทธิผล” จัดทำแผนยุทธศาสตร์กองแผนงาน พ.ศ.2553 – 2560  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริิหารและพัฒนากองแผนงาน 

งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัยและหลักสูตร  เพื่อประกอบการถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่หน่วยงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นมา

© กองบริหารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 7 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
📞โทร 029428200-45 ต่อ 644702-644714 | 🖷 โทรสาร 029428160
Free Joomla! templates by Engine Templates