ระบบกองแผนงาน

ประวัติกองบริหารยุทธศาสตร์

พ.ศ. 2534-2538

2534

กองแผนงานมีบุคลากรทั้งหมด 44 คน  แบ่งออกเป็นข้าราชการ 24 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน และลูกจ้างชั่วคราว 18 คน

2534-2538

การปฏิบัติงานของกองแผนงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีระบบแบบแผนชัดเจนยิ่งขึ้น  ทั้งนี้เนื่องจากมีการจัดระบบบริหารที่สามารถควบคุมดูแลติดตามจากผู้บริหารได้อย่างใกล้ชิด โดยกำหนดให้แต่ละงานมีการวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันภายในงานนั้นๆ    ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างลุล่วง  ทันเวลา และสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาตนเองได้ 

พ.ศ. 2539-2543

 2540

 

อาคารสารนิเทศ 50 ปี

กองแผนงานย้ายสถานที่ทำงานจากอาคารสุวรรณวาจกกสิกิจมายังอาคารสารนิเทศ 50  ปี  โดยได้รับจัดสรรพื้นที่บริเวณชั้น 7  ของอาคาร พื้นที่ประมาณ 1,234 ตารางเมตร 

มหาวิทยาลัยขาดแคลนอัตรากำลังด้านการวิเทศสัมพันธ์ จึงได้ตัดโอนข้าราชการจำนวนหนึ่งให้ไปปฏิบัติงาน ณ กองวิเทศสัมพันธ์ เพื่อให้งานด้านวิเทศสัมพันธ์สามารถพัฒนาและดำเนินการได้ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้ง นางวราภรณ์  เทพสัมฤทธิ์พร ข้าราชการประจำตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7 ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผนงาน    ซึ่งนับเป็นผู้อำนวยการกองแผนงานคนที่ 2 ที่มาจากข้าราชการประจำ

2541

กองแผนงานได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย โดยมีการร่วมมือกับสภาข้าราชการและสำนักประชาสัมพันธ์ ของมหาวิทยาลัยในการประสานแนวความคิด การปูพื้นฐานความรู้ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและทบวงมหาวิทยาลัย ในการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล ที่มุ่งส่งเสริมการปรับองค์กรภาครัฐและสนับสนุนการบริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพยึดหยุ่น คล่องตัว มีอิสระในการบริหารและพัฒนาตนเอง

กองแผนงานบรรจุข้าราชการคนสุดท้ายของกองแผนงาน คือ นางสาวพนิดา กุลแพทย์  ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ 

2542

กองแผนงานเริ่มบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) เพื่อมาทดแทนข้าราชการ   โดยการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยคนแรกของของกองแผนงาน คือ นายภัทร ภิญชวนิชย์ ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง วิศวกร ณ งานวางผังแม่บท

2543

กองแผนงานได้ดำเนินการจัดทำแผนในลักษณะแผนกลยุทธ์ ซึ่งแตกต่างจากการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาฯ ที่ผ่านมา ให้เป็นไปตามการปรับกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) ทั้งด้านรูปแบบและเนื้อหาสาระ เพื่อเป็นแผนพัฒนากำลังคนระดับสูงและพัฒนาองค์ความรู้ที่สำคัญของประเทศ การจัดทำแผนกลยุทธ์จะประกอบด้วยการกำหนดกรอบวิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย รวมทั้งกลยุทธ์และมาตรการต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม สามารถตรวจสอบ และติดตามประเมินผลได้

© กองบริหารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 7 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
📞โทร 029428200-45 ต่อ 644702-644714 | 🖷 โทรสาร 029428160
Free Joomla! templates by Engine Templates