ระบบกองแผนงาน

ประวัติกองบริหารยุทธศาสตร์

พ.ศ. 2519 -2523

2519

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519  กองแผนงานจัดตั้งขึ้นตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2519 ให้มีการแบ่งส่วนราชการของสำนักงานอธิการบดีเป็น 7 กอง ได้แก่ กองกลาง กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง กองกิจการนิสิต กองบริการการศึกษา กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่   และกองแผนงาน

โดยระยะแรก กองแผนงานมีภาระหน้าที่ในการรวบรวม วิเคราะห์ และบริการข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย การจัดทำข้อสนเทศ และเอกสารสนเทศ  เพื่อประกอบการบริหารและดำเนินงาน    การประมาณความต้องการทรัพยากรและการจัดสรรทรัพยากรดำเนินงานประจำปี  การจัดทำแผนพัฒนาและแผนดำเนินงาน  และการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน   

2520

มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระ สูตะบุตร ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองแผนงานคนแรก 

 

 

หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

2521

กองแผนงานได้รับจัดสรรข้าราชการใหม่ทั้งหมด และในวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2521 เริ่มมีบุคลากรมาปฏิบัติงาน โดยมีนางวราภรณ์ เทพสัมฤทธิ์พร เป็นข้าราชการคนแรกของกองแผนงาน และมีข้าราชการบรรจุในขณะนั้น จำนวน 4 คน  ในขณะนั้นมหาวิทยาลัยยังคงใช้อาคารหอประชุมใหญ่เป็นที่ทำการของสำนักงานอธิการบดี  โดยในส่วนของกองแผนงาน มหาวิทยาลัยได้จัดสรรพื้นที่บริเวณชั้น 3 ปีกซ้ายของอาคาร เป็นที่ปฏิบัติงานของกองแผนงาน รวมพื้นที่ประมาณ 104 ตารางเมตร

ในช่วงเวลาขณะนั้นได้มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของงาน แนวทางวิธีปฏิบัติงาน ขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ การสอบบรรจุข้าราชการ มอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนั้นการพัฒนางานจึงมีความต่อเนื่อง ขั้นตอนการทำงานของระบบงานต่างๆ มีแนวทางชัดเจน  การจัดวางระบบงานที่สำคัญในขณะนั้น ได้แก่  ระบบการจัดทำคำของบประมาณ  การวิเคราะห์งบประมาณ การพิจารณาจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน  การจัดทำเอกสารแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 5  การวิเคราะห์โครงการจัดตั้งหน่วยงาน  การจัดทำคลังข้อมูลมหาวิทยาลัย  การดำเนินงานวิจัยสถาบัน การจัดทำปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัย  และการจัดทำหนังสือรายงานประจำปีของมหาวิทยาลัย  

2522

กองแผนงานรับโอนตำแหน่ง ช่างศิลป์ คือ นางณัฐธยาน์ จันทร เพื่อจัดทำหนังสือและเอกสารเผยแพร่ให้สวยงาม 

พ.ศ. 2524-2528

2524

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี ได้ย้ายจากอาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปอยู่ ณ ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ  โดยพื้นที่ใช้สอยประมาณ 200 ตารางเมตร  มีบุคลากรทั้งหมด  15 คน โดยแบ่งออกเป็น ข้าราชการ 14 คน และลูกจ้างประจำ 1 คน

กองแผนงานพัฒนารูปแบบการจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2524 โดยนำเสนอเป็น ข้อมูลสถิติ งานวิจัย  งานบริการวิชาการ  งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย  และจัดทำหนังสือข้อมูลสถิติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เล่มแรก  เพื่อเป็นบทขยายหนังสือรายงานประจำปีคือ  หนังสือข้อมูลสถิติ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2523

 

2525 -2526

กองแผนงานมีภาระงานเพิ่มขึ้นทุกประเภท มีการจัดทำหนังสือและเอกสารเผยแพร่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการเผยแพร่เอกสารงานวิจัยสถาบันหลายเรื่อง เช่น โครงการประสิทธิภาพการใช้อาคารเรียนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โครงการสำรวจภาวะการหางานทำของบัณฑิต  การจัดทำหนังสือหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  หนังสือข้อสนเทศทั่วไปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น

2527

กองแผนงานได้มีการปรับปรุงระบบการจัดทำคำของบประมาณแผ่นดินแบบใหม่  ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบจากงบประมาณแบบแสดงรายการเป็นงบประมาณแบบแผนงาน มีการเสนอหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรงบเจรจาธุรกิจและการประชุมนานาชาติ มีการจัดทำเอกสารแนวนโยบายแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย  และ เป็นมหาวิทยาลัยแรกที่ได้เริ่มจัดทำคำของบประมาณเงินรายได้ตามข้อกำหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ว่าด้วยเงินรายได้ พ.ศ. 2524 และระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่น   ระเบียบว่าด้วยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ. 2526 เป็นต้น  


พ.ศ. 2529 - 2533

 2529

กองแผนงานมีบุคลากรทั้งหมด 26 คน โดยแบ่งเป็นข้าราชการ 20 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน และลูกจ้างชั่วคราว 5 คน

 2530-2532

ในช่วงต้นของระยะ 3 ปี  (พ.ศ. 2530 – 2532)  กองแผนงานประสบปัญหาการขาดแคลนอัตรากำลัง ทั้งนี้เพราะปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากการขยายตัวของมหาวิทยาลัยอีกทั้งกองแผนงานได้รับผิดชอบงานใหม่เพิ่มขึ้นอีก 2 งาน ได้แก่ งานเลขานุการของงานฝ่ายกิจการพิเศษ และงานจัดทำผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย  ในด้านการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทางด้านกายภาพ กองแผนงานได้ปฏิบัติงานร่วมกับกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานรองรับการดำเนินงานของคณะทำงานเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ และคณะกรรมการวางแผนพัฒนาการใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ด้านการนำเครื่องจักรประมวลผลต่างๆ มาใช้ในการพัฒนางานจัดการศึกษา งานวิจัย และงานอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย กองแผนงานได้ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย

หนังสือ คีตมหาราชสดุดี

 

 2530

ในโอกาสสำคัญเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2530 อันเป็นวโรกาสที่สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาดนตรี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ มหาวิทยาลัยได้มอบให้กองแผนงานทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลต้นฉบับและประสานงานการจัดพิมพ์รูปเล่มของหนังสือ คีตมหาราชสดุดี โดยมีอาจารย์สมศักดิ์ วิราพร ทำหน้าที่ควบคุมดูแลงานจนสำเร็จสมบูรณ์

2532

มหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นางปภัสวดี  วีรกิตติ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 สังกัดกองแผนงานขึ้นดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองแผนงาน นับเป็นหัวหน้ากองคนแรกที่มาจากข้าราชการประจำ และต่อมาได้เปลี่ยนเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผนงาน โดยได้มีการริเริ่มและวางรากฐานการปฏิบัติงานกองอย่างมีระเบียบแบบแผนยิ่งขึ้น มีการกำหนดวัตถุประสงค์ ภาระหน้าที่ นโยบาย การบริหารงานกองแผนงาน  และมีการแต่งตั้งหัวหน้างานอย่างเป็นทางการ  ได้แก่ งานวิเคราะห์แผนและนโยบาย  งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ   งานผังแม่บท  และงานธุรการ

2533

กองแผนงานเริ่มการจัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เครื่องแรก เพื่อใช้เพิ่มประสิทธิภาพภารกิจกองแผนงาน    

กองแผนงานเข้าร่วมเป็นอนุกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงานโครงการหลวงของมูลนิธิโครงการหลวง โดยเริ่มประเมินผลการจัดงานตั้งแต่ งานโครงการหลวง 21 เป็นต้นมา     


พ.ศ. 2534-2538

2534

กองแผนงานมีบุคลากรทั้งหมด 44 คน  แบ่งออกเป็นข้าราชการ 24 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน และลูกจ้างชั่วคราว 18 คน

2534-2538

การปฏิบัติงานของกองแผนงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีระบบแบบแผนชัดเจนยิ่งขึ้น  ทั้งนี้เนื่องจากมีการจัดระบบบริหารที่สามารถควบคุมดูแลติดตามจากผู้บริหารได้อย่างใกล้ชิด โดยกำหนดให้แต่ละงานมีการวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันภายในงานนั้นๆ    ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างลุล่วง  ทันเวลา และสามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาตนเองได้ 

พ.ศ. 2539-2543

 2540

 

อาคารสารนิเทศ 50 ปี

กองแผนงานย้ายสถานที่ทำงานจากอาคารสุวรรณวาจกกสิกิจมายังอาคารสารนิเทศ 50  ปี  โดยได้รับจัดสรรพื้นที่บริเวณชั้น 7  ของอาคาร พื้นที่ประมาณ 1,234 ตารางเมตร 

มหาวิทยาลัยขาดแคลนอัตรากำลังด้านการวิเทศสัมพันธ์ จึงได้ตัดโอนข้าราชการจำนวนหนึ่งให้ไปปฏิบัติงาน ณ กองวิเทศสัมพันธ์ เพื่อให้งานด้านวิเทศสัมพันธ์สามารถพัฒนาและดำเนินการได้ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้ง นางวราภรณ์  เทพสัมฤทธิ์พร ข้าราชการประจำตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7 ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผนงาน    ซึ่งนับเป็นผู้อำนวยการกองแผนงานคนที่ 2 ที่มาจากข้าราชการประจำ

2541

กองแผนงานได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย โดยมีการร่วมมือกับสภาข้าราชการและสำนักประชาสัมพันธ์ ของมหาวิทยาลัยในการประสานแนวความคิด การปูพื้นฐานความรู้ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและทบวงมหาวิทยาลัย ในการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล ที่มุ่งส่งเสริมการปรับองค์กรภาครัฐและสนับสนุนการบริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพยึดหยุ่น คล่องตัว มีอิสระในการบริหารและพัฒนาตนเอง

กองแผนงานบรรจุข้าราชการคนสุดท้ายของกองแผนงาน คือ นางสาวพนิดา กุลแพทย์  ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ 

2542

กองแผนงานเริ่มบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) เพื่อมาทดแทนข้าราชการ   โดยการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยคนแรกของของกองแผนงาน คือ นายภัทร ภิญชวนิชย์ ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง วิศวกร ณ งานวางผังแม่บท

2543

กองแผนงานได้ดำเนินการจัดทำแผนในลักษณะแผนกลยุทธ์ ซึ่งแตกต่างจากการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาฯ ที่ผ่านมา ให้เป็นไปตามการปรับกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) ทั้งด้านรูปแบบและเนื้อหาสาระ เพื่อเป็นแผนพัฒนากำลังคนระดับสูงและพัฒนาองค์ความรู้ที่สำคัญของประเทศ การจัดทำแผนกลยุทธ์จะประกอบด้วยการกำหนดกรอบวิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย รวมทั้งกลยุทธ์และมาตรการต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม สามารถตรวจสอบ และติดตามประเมินผลได้


พ.ศ. 2544-2548

2544

กองแผนงานมีบุคลากรทั้งหมด  53 คน  โดยแบ่งเป็นข้าราชการ 24 คน  พนักงานมหาวิทยาลัย 6 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน   ลูกจ้างชั่วคราว 21 คน  

กองแผนงานเริ่มเตรียมการประกันคุณภาพตามนโยบายและแนวปฏิบัติของทบวงมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำหนด 

2545

กองแผนงานมีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และการแบ่งลักษณะงานภายในกองแผนงาน เป็น ๔ งานคือ งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ   งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ   งานวางผังแม่บท   และงานธุรการ และมีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงานและอัตรากำลังกองแผนงานออกเป็น ๕ ภารกิจ ได้แก่ งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ งานวางผังแม่บท งานธุรการ  และงาน ม.ในกำกับ มีบุคลากรทั้งหมด  53 คน  โดยแบ่งเป็นข้าราชการ 24 คน  พนักงานมหาวิทยาลัย 6 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน   ลูกจ้างชั่วคราว 21 คน 

ในวาระครบรอบ 25 ปี กองแผนงานได้จัดทำหนังสือครบรอบวาระดังกล่าวจำนวน 2 เล่มคือ 25 ปีกองแผนงานบนเส้นทางการพัฒนา และข้อมูลสถิติสำคัญของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่ ปีพ.ศ.2520-2544

งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ  สำนักทะเบียนและประมวลผลและสำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดทำระบบบันทึกระเบียนประวัติและแบบสำรวจนิสิตใหม่ผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 เป็นต้นมา 

 2546

นางวราภรณ์ เทพสัมฤทธิ์พร  ข้าราชการคนแรกของกองแผนงานได้เกษียณอายุราชการ และมีการแต่งตั้งผู้อำนวยการคนใหม่ คือ นางสาวยุพา วงษ์อุบลเป็นผู้อำนวยการกองแผนงาน โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2546 เป็นต้นมา

กองแผนงาน กำหนดวิสัยทัศน์กองแผนงาน “ กองแผนงาน มุ่งสร้างความพร้อมเพื่อสนับสนุนการบริหารเชิงรุก และให้บริการอย่างมีคุณภาพ”และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ กองแผนงาน พ.ศ.2548 -2551 

กองแผนงาน เริ่มรับการตรวจสอบและตรวจประเมินระบบการประกันคุณภาพ กองแผนงาน 

กองแผนงานเริ่มจัดทำข้อมูลและเอกสารเพื่อการบริหารและตามนโยบาย  เช่น หนังสือการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในรอบปี     เป็นต้น

2547

กองแผนงานมีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อเตรียมรับการประเมินตนเองจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

2548  

งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ  ร่วมกับกองคลัง และสำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดทำระบบการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ผ่านระบบ e-Revenue 

งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ ดำเนินงานวิจัยสถาบันเพื่อรองรับการประเมินของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาด้านการผลิตบัณฑิต  โดยเริ่มการสำรวจความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ระดับปริญญาตรี)  รุ่นปีการศึกษา 2547 เป็นต้นมา 

งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ ร่วมกับสำนักทะเบียนและประมวลผลและสำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดทำระบบบันทึกข้อมูลฐานประวัติและข้อมูลภาวะการหางานทำของผู้สำเร็จการศึกษาผ่านเครือข่ายโดยเริ่มใช้ตั้งแต่ พ.ศ 2548 เป็นต้นมา

พ.ศ. 2549 -  2553 

2549

กองแผนงานเริ่มจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร กองแผนงาน  ปีพ.ศ.2545 -2549  เพื่อใช้สำหรับการพัฒนาบุคลากรกองแผนงาน

กองแผนงาน จัดทำหนังสือ “กองแผนงานกับการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่าง พ.ศ.2545 – 2549 ” เพื่อให้รับทราบผลการบริหารและพัฒนาของกองแผนงาน

2550

กองแผนงานเริ่มการนำแนวคิดการจัดการองค์ความรู้ในใช้ในการพัฒนากองแผนงาน โดยกำหนดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ขึ้นภายในกองแผนงาน โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 เป็นต้นมา

2552 

กองแผนงานกำหนดวิสัยทัศน์กองแผนงาน “  กองแผนงานเป็นองค์กรสมรรถนะสูง นำนโยบายของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติให้เกิดสัมฤทธิผล” จัดทำแผนยุทธศาสตร์กองแผนงาน พ.ศ.2553 – 2560  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริิหารและพัฒนากองแผนงาน 

งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัยและหลักสูตร  เพื่อประกอบการถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่หน่วยงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นมา


พ.ศ. 2554 -  2558

2555 

กองแผนงานจัดตั้งคณะทำงานพัฒนากองแผนงาน เพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์กองแผนงาน พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๖๐  จำนวน ๕ คณะ คือ คณะทำงานพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศ คณะทำงานพัฒนากระบวนการ เครื่องมือ /เทคโนโลยี เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน คณะทำงานพัฒนาการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการผู้รับบริการคณะทำงานพัฒนาภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ และคณะทำงานพัฒนาบุคลากร ซึ่งมีกิจกรรมในระยะเวลาดังกล่าว ได้แก่ การจัดทำ Planning New  โครงการส่งเสริมความเป็นไทย  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมกองแผนงาน   เป็นต้น

2556

งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณเริ่มจัดทำรายงานการดำเนินกิจกรรมด้วยความรับผิดต่อสังคมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อรองรับแนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันอุดมศึกษา  โดยเริ่มจัดทำรายงานฉบับแรกคือ รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554 -2555

2557

กองแผนงานปรับปรุงคณะทำงาน กองแผนงาน จำนวน 5 คณะ เพื่อดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๓ -๒๕๖๐ คือ คณะทำงานพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานและสารสนเทศ  คณะทำงานพัฒนาและประยุกต์ใช้เครื่องมือ/เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  คณะทำงานพัฒนาการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ คณะทำงานพัฒนาภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์  คณะทำงานพัฒนาบุคลากร   โดยมีกิจกรรมเกิดขึ้นได้แก่ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดทำ Planning New  โครงการนิเทศงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  โครงการจิตสาธารณะ  การปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงาน กองแผนงาน  เป็นต้น 

งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ พัฒนาระบบการรายงานผลวิจัยสถาบันผ่านเครือข่าย ระดับมหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตร เพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  พ.ศ.2557  โดยเริ่มใช้แต่ ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นมา  

งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ เริ่มติดตามผลการดำเนินงานของของหน่วยงาน และโครงการประจำปี  เช่น รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศประจำ ปี 2557 เป็นต้น 

 

 

 

2558

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2558 เป็นต้นมา

กองแผนงานเริ่มปรับปรุงและพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานในกองแผนงาน ได้แก่ การจัดทำคู่มือการอนุมัติแบบก่อสร้าง  การปรับปรุงคู่มือกองแผนงาน   โปรแกรมรับหนังสือเข้า เป็นต้น


พ.ศ. 
2559 - ปัจจุบัน

2559

งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ ได้เริ่มงานติดตามและประเมินผลงานดำเนินงานตามแผนงานงบประมาณประจำปี ตามนโยบายของรัฐบาล เช่น การดำเนินงานตามแผนบูรณการ  รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการสำหรับวิทยาเขต รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการด้านการเกษตร  เป็นต้น

กองแผนงานยปรับปรุงระบบงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรในกองแผนงานอย่างต่อเนื่อง เช่น ระบบวันลา โปรแกรมรับหนังสือเข้า  และระบบประวัติการฝึกอบรม /สัมมนา เป็นต้น

2560

กองแผนงานกำหนดวิสัยทัศน์ใหม่ของกองแผนงานเป็น  “ กองแผนงาน เป็นองค์การแห่งความผาสุก ทำงานเชิงรุก เพื่อนำนโยบายของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติอย่างสัมฤทธิผล ด้วยการบริการที่มีคุณภาพ”
และจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองแผนงาน พ.ศ.2561 – 256

 

2561

กองแผนงานแต่งตั้งคณะทำงาน จำนวน 5 คณะ ประกอบด้วย คณะทำงานเสริมสร้างความผาสุกในองค์กร คณะทำงานพัฒนาองค์กรสู่สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์  คณะทำงานพัฒนาบุคลากรคณะทำงานเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรในการดำเนินงาน  และคณะทำงานพัฒนากระบวนการทำงานเชิงรุกเพื่อดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ กองแผนงาน พ.ศ.2561 – 2564 

© กองบริหารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 7 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
📞โทร 029428200-45 ต่อ 644702-644714 | 🖷 โทรสาร 029428160
Free Joomla! templates by Engine Templates