ระบบกองแผนงาน

ประวัติกองบริหารยุทธศาสตร์ - หน้า 5

พ.ศ. 2554 -  2558

2555 

กองแผนงานจัดตั้งคณะทำงานพัฒนากองแผนงาน เพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์กองแผนงาน พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๖๐  จำนวน ๕ คณะ คือ คณะทำงานพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศ คณะทำงานพัฒนากระบวนการ เครื่องมือ /เทคโนโลยี เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน คณะทำงานพัฒนาการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการผู้รับบริการคณะทำงานพัฒนาภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ และคณะทำงานพัฒนาบุคลากร ซึ่งมีกิจกรรมในระยะเวลาดังกล่าว ได้แก่ การจัดทำ Planning New  โครงการส่งเสริมความเป็นไทย  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมกองแผนงาน   เป็นต้น

2556

งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณเริ่มจัดทำรายงานการดำเนินกิจกรรมด้วยความรับผิดต่อสังคมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อรองรับแนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันอุดมศึกษา  โดยเริ่มจัดทำรายงานฉบับแรกคือ รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554 -2555

2557

กองแผนงานปรับปรุงคณะทำงาน กองแผนงาน จำนวน 5 คณะ เพื่อดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๓ -๒๕๖๐ คือ คณะทำงานพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานและสารสนเทศ  คณะทำงานพัฒนาและประยุกต์ใช้เครื่องมือ/เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  คณะทำงานพัฒนาการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ คณะทำงานพัฒนาภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์  คณะทำงานพัฒนาบุคลากร   โดยมีกิจกรรมเกิดขึ้นได้แก่ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดทำ Planning New  โครงการนิเทศงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  โครงการจิตสาธารณะ  การปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงาน กองแผนงาน  เป็นต้น 

งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ พัฒนาระบบการรายงานผลวิจัยสถาบันผ่านเครือข่าย ระดับมหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตร เพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  พ.ศ.2557  โดยเริ่มใช้แต่ ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นมา  

งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ เริ่มติดตามผลการดำเนินงานของของหน่วยงาน และโครงการประจำปี  เช่น รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศประจำ ปี 2557 เป็นต้น 

 

 

 

2558

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2558 เป็นต้นมา

กองแผนงานเริ่มปรับปรุงและพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานในกองแผนงาน ได้แก่ การจัดทำคู่มือการอนุมัติแบบก่อสร้าง  การปรับปรุงคู่มือกองแผนงาน   โปรแกรมรับหนังสือเข้า เป็นต้น


พ.ศ. 
2559 - ปัจจุบัน

2559

งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ ได้เริ่มงานติดตามและประเมินผลงานดำเนินงานตามแผนงานงบประมาณประจำปี ตามนโยบายของรัฐบาล เช่น การดำเนินงานตามแผนบูรณการ  รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการสำหรับวิทยาเขต รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการด้านการเกษตร  เป็นต้น

กองแผนงานยปรับปรุงระบบงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรในกองแผนงานอย่างต่อเนื่อง เช่น ระบบวันลา โปรแกรมรับหนังสือเข้า  และระบบประวัติการฝึกอบรม /สัมมนา เป็นต้น

2560

กองแผนงานกำหนดวิสัยทัศน์ใหม่ของกองแผนงานเป็น  “ กองแผนงาน เป็นองค์การแห่งความผาสุก ทำงานเชิงรุก เพื่อนำนโยบายของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติอย่างสัมฤทธิผล ด้วยการบริการที่มีคุณภาพ”
และจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองแผนงาน พ.ศ.2561 – 256

 

2561

กองแผนงานแต่งตั้งคณะทำงาน จำนวน 5 คณะ ประกอบด้วย คณะทำงานเสริมสร้างความผาสุกในองค์กร คณะทำงานพัฒนาองค์กรสู่สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์  คณะทำงานพัฒนาบุคลากรคณะทำงานเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรในการดำเนินงาน  และคณะทำงานพัฒนากระบวนการทำงานเชิงรุกเพื่อดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ กองแผนงาน พ.ศ.2561 – 2564 

© กองบริหารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 7 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
📞โทร 029428200-45 ต่อ 644702-644714 | 🖷 โทรสาร 029428160
Free Joomla! templates by Engine Templates