ระบบกองแผนงาน

ประวัติกองบริหารยุทธศาสตร์

พ.ศ. 2529 - 2533

 2529

กองแผนงานมีบุคลากรทั้งหมด 26 คน โดยแบ่งเป็นข้าราชการ 20 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน และลูกจ้างชั่วคราว 5 คน

 2530-2532

ในช่วงต้นของระยะ 3 ปี  (พ.ศ. 2530 – 2532)  กองแผนงานประสบปัญหาการขาดแคลนอัตรากำลัง ทั้งนี้เพราะปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากการขยายตัวของมหาวิทยาลัยอีกทั้งกองแผนงานได้รับผิดชอบงานใหม่เพิ่มขึ้นอีก 2 งาน ได้แก่ งานเลขานุการของงานฝ่ายกิจการพิเศษ และงานจัดทำผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย  ในด้านการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยทางด้านกายภาพ กองแผนงานได้ปฏิบัติงานร่วมกับกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานรองรับการดำเนินงานของคณะทำงานเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ และคณะกรรมการวางแผนพัฒนาการใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ด้านการนำเครื่องจักรประมวลผลต่างๆ มาใช้ในการพัฒนางานจัดการศึกษา งานวิจัย และงานอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย กองแผนงานได้ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย

หนังสือ คีตมหาราชสดุดี

 

 2530

ในโอกาสสำคัญเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2530 อันเป็นวโรกาสที่สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาดนตรี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ มหาวิทยาลัยได้มอบให้กองแผนงานทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลต้นฉบับและประสานงานการจัดพิมพ์รูปเล่มของหนังสือ คีตมหาราชสดุดี โดยมีอาจารย์สมศักดิ์ วิราพร ทำหน้าที่ควบคุมดูแลงานจนสำเร็จสมบูรณ์

2532

มหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นางปภัสวดี  วีรกิตติ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 สังกัดกองแผนงานขึ้นดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองแผนงาน นับเป็นหัวหน้ากองคนแรกที่มาจากข้าราชการประจำ และต่อมาได้เปลี่ยนเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผนงาน โดยได้มีการริเริ่มและวางรากฐานการปฏิบัติงานกองอย่างมีระเบียบแบบแผนยิ่งขึ้น มีการกำหนดวัตถุประสงค์ ภาระหน้าที่ นโยบาย การบริหารงานกองแผนงาน  และมีการแต่งตั้งหัวหน้างานอย่างเป็นทางการ  ได้แก่ งานวิเคราะห์แผนและนโยบาย  งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ   งานผังแม่บท  และงานธุรการ

2533

กองแผนงานเริ่มการจัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เครื่องแรก เพื่อใช้เพิ่มประสิทธิภาพภารกิจกองแผนงาน    

กองแผนงานเข้าร่วมเป็นอนุกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงานโครงการหลวงของมูลนิธิโครงการหลวง โดยเริ่มประเมินผลการจัดงานตั้งแต่ งานโครงการหลวง 21 เป็นต้นมา     

© กองบริหารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 7 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
📞โทร 029428200-45 ต่อ 644702-644714 | 🖷 โทรสาร 029428160
Free Joomla! templates by Engine Templates