ระบบกองแผนงาน

รายชื่อคณะอนุกรรมการแผนยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหาร

                 รายชื่อคณะอนุกรรมการแผนยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารของกองแผนงาน 

                  (คำสั่งกองแผนงานที่ 2/2564 ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2564)

 1. 

ผู้อำนวยการกองแผนงาน           

ประธานคณะอนุกรรมการ

 2. 

หัวหน้างานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ          

รองประธานคณะอนุกรรมการ

 3. 

หัวหน้างานวางผังแม่บท     

คณะอนุกรรมการ

 4. 

หัวหน้างานธุรการ

คณะอนุกรรมการ

 5. 

หัวหน้าหน่วยวิเคราะห์งบประมาณ

คณะอนุกรรมการ

 6. 

หัวหน้าหน่วยวิจัยสถาบัน

คณะอนุกรรมการ

 7. 

หัวหน้าหน่วยศูนย์ข้อมูล   

คณะอนุกรรมการ

 8. 

หัวหน้าหน่วยสารสนเทศ

คณะอนุกรรมการ

 9. 

หัวหน้าหน่วยก่อสร้าง

คณะอนุกรรมการ

 10. 

หัวหน้าหน่วยกายภาพและผังแม่บท      

คณะอนุกรรมการ

 11. 

หัวหน้าหน่วยสารบรรณและสนับสนุนบริการ

คณะอนุกรรมการ

12. 

หัวหน้าหน่วยบริหารทรัพยากร

คณะอนุกรรมการ

13. 

หัวหน้างานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ

คณะอนุกรรมการและเลขานุการ

14. 

หัวหน้าหน่วยวิเคราะห์นโยบายและแผน

คณะอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

15. 

นางสาวจุฑามาศ  ลีระกุล

คณะอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

16. 

นางสาวนภัทร  เสมอภาค

คณะอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

17. 

นางรักษ์รัศมี  พจนานุภาพ

คณะอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

18. 

นางสาวอาภากร  จิวเจริญ

คณะอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

19. 

นางสาวจันทร์ธิมา  ชื่นเพ็ง

คณะอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยมีภาระหน้าที่ ดังนี้

 1. 

จัดทำและบริหารแผนยุทธศาสตร์กองแผนงาน โดยทำหน้าที่กำหนดหรือทบทวนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย 

 

รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายและแผนงานต่าง ๆ เพื่อพัฒนากองแผนงาน

2. 

มอบหมายงาน และหรือแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อนำยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ

3. 

ให้หลักการ แนวทางการดำเนินงาน/คำปรึกษาแนะนำแนวทางปฏิบัติแก่คณะทำงาน

 4. 

กำกับดูแลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและการพัฒนาตามแผนงานในด้านต่าง ๆ ของกองแผนงาน

 

และรายงานเสนอคณะกรรมการบริหารกองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทราบและพิจารณาต่อไป

© กองบริหารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 7 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
📞โทร 029428200-45 ต่อ 644702-644714 | 🖷 โทรสาร 029428160
Free Joomla! templates by Engine Templates