ระบบกองแผนงาน

รายชื่อคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ กองแผนงาน

รายชื่อคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพ กองแผนงาน (คำสั่งกองแผนงานที่ 2/2565 ณ วันที่ 18 มกราคม 2565)

 1. 

ผู้อำนวยการกองแผนงาน           

ที่ปรึกษา

 2. 

หัวหน้างานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ

ประธานคณะอนุกรรมการ

 3. 

หัวหน้างานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ        

รองประธานอนุกรรมการ

 4. 

หัวหน้างานธุรการ

รองประธานอนุกรรมการ

 5. 

หัวหน้างานวางผังแม่บท

คณะอนุกรรมการ

 6. 

หัวหน้าหน่วยวิเคราะห์งบประมาณ

คณะอนุกรรมการ

 7. 

หัวหน้าหน่วยวิเคราะห์นโยบายและแผน     

คณะอนุกรรมการ

 8. 

หัวหน้าหน่วยวิจัยสถาบัน

คณะอนุกรรมการ

 9. 

หัวหน้าหน่วยศูนย์ข้อมูล

คณะอนุกรรมการ

 10. 

หัวหน้าหน่วยก่อสร้าง       

คณะอนุกรรมการ

 11. 

หัวหน้าหน่วยกายภาพและผังแม่บท

คณะอนุกรรมการ

12. 

หัวหน้าหน่วยสารบรรณและสนับสนุนบริการ

คณะอนุกรรมการ

 13. 

หัวหน้าหน่วยบริหารทรัพยากร  

คณะอนุกรรมการ

14. 

หัวหน้าหน่วยสารสนเทศ

เลขานุการและคณะอนุกรรมการ

 15. 

นางสาวจันทร์ธิมา  ชื่นเพ็ง

ผู้ช่วยเลขานุการและคณะอนุกรรมการ

 16. 

นางศิริพร  สาลีกิจ

ผู้ช่วยเลขานุการและคณะอนุกรรมการ

 17. 

นางสาวธีรวรรณ  แก้วด้วง

ผู้ช่วยเลขานุการและคณะอนุกรรมการ

โดยมีภาระหน้าที่ ดังนี้

1. 

จัดทำระบบการพัฒนาคุณภาพของกองแผนงาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงาน

 

การพัฒนาระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2. 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของกองแผนงาน

3. 

รวบรวมและรายงานผลข้อมูลการพัฒนาคุณภาพของกองแผนงานเสนอต่อสำนักงานมหาวิทยาลัย

4. 

ดูแลและติดตามผลการดำเนินการพัฒนาคุณพาพของกองแผนงาน ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

© กองบริหารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 7 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
📞โทร 029428200-45 ต่อ 644702-644714 | 🖷 โทรสาร 029428160
Free Joomla! templates by Engine Templates