ระบบกองแผนงาน

รายชื่อคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ กองแผนงาน

รายชื่อคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ กองแผนงาน

 1.

ผู้อำนวยการกองแผนงาน           

ประธานอนุกรรมการ

 2.

หัวหน้างานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ           

รองประธานอนุกรรมการ

 3.

หัวหน้างานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ     

รองประธานอนุกรรมการ

 4.

หัวหน้างานวางผังแม่บท  

อนุกรรมการ

 5.

หัวหน้างานธุรการ

อนุกรรมการ

 6.

นางสาวสยาวไลย์ โชคมาเสริมกุล

อนุกรรมการ

 7.

นางสาวพันธรียา บรรจงชีพ        

อนุกรรมการ

 8.

นางสุชีรา จรรยามั่น

อนุกรรมการ

 9.

นางสาวนภัทร เสมอภาค

อนุกรรมการ

 10.

นางสาวพรลักษณ์ ฤกษ์สมโภชน์          

อนุกรรมการ

 11.

นางสาวกิ่งแก้ว รักษ์ประศาสน์    

อนุกรรมการ

12.

นางนาฏอนงค์  บูรณสมภพ    

อนุกรรมการ

 13.

นางจิรนันท์ บำรุงธรรม           

อนุกรรมการ

14.

นางสาวเกศสิรินทร์ แพทอง

อนุกรรมการ

 15.

นางสาวภัทรา วณิชชานนท์

อนุกรรมการ

 16.

นางสาวจันทนา ปานตั้น

อนุกรรมการ

 17.

นางสาวรัชนก อลงกรณ์โชติกุล

อนุกรรมการ

 18.

นางสาวประมวล ลือกระจ่าง

อนุกรรมการ

 19.

นางสาวกมลวรรณ รุ่งกรุด

อนุกรรมการ

20.

นางสาวอโณทัย เทวราชสมบูรณ์

อนุกรรมการและเลขานุการ

21.

นายสราวุฒิ สมงาม

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

22.

นายสมภพ แต้มมาลา

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 23.

นางอรวิน จันทรานนท์

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

โดยมีภาระหน้าที่ ดังนี้ี่

1.

จัดทำระบบการประกันคุณภาพภายในของกองแผนงานให้สอดคล้องกับนโยบาย และวิธีการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

2.

ประสานงานและเตรียมความพร้อมเพื่อการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย

3.

ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรกองแผนงานมีส่วนร่วมในการสร้างระบบประกันคุณภาพ รวมทั้งตระหนักในหน้าที่

 

ในการสร้างคุณภาพให้เกิดขึ้น

4.

ดูแลและติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

5.

เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

6.

สนับสนุนและดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายในระบบการประกันคุณภาพของสำนักงานอธิการบดี

7.

รวบรวมและรายงานผลการประกันคุณภาพเสนอประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพสำนักงานอธิการบดี

smartslider3[3]
Free Joomla! templates by Engine Templates