การจัดร่างข้อเสนอแผนงานโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในลักษณะห่วงโซ่คุณค่า
 
1. การจัดทำร่างข้อเสนอแผนงานโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
2. คำชี้แจง การจัดทำร่างข้อเสนอแผนงานโครงการ
3. แบบฟอร์มข้อเสนอแผนงานโครงการของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
4. ข้อมูลแผนพัฒนาภาค 6 ภาค พ.ศ.2560-2565