การอบรมนิเทศงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
« กำหนดการ

« ลงทะเบียน

« เอกสารประกอบโครงการนิเทศงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (19-20 มีนาคม 2558)

          l รู้จักนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

          l ลักษณะงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

                    - การปฏิบัติงานด้านข้อมูล สารสนเทศ และวิจัยสถาบัน

                    - การปฏิบัติงานด้านวางผังแม่บทและกายภาพ

                    - การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบประมาณแผ่นดิน)

                                  ò เอกสารการบรรยายเพิ่มเติมการจัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน

                    - การปฏิบัติงานด้านงบประมาณเงินรายได้

                    - กระบวนการจัดทำแผนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                    - การเสนอขอบรรจุหลักสูตรใหม่เข้าแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา

                    - การวิเคราะห์โครงการจัดตั้งหน่วยงาน

                    - การบริหารอัตรากำลัง

                    - การวิเคราะห์โครงการพิเศษ

          l ภาคผนวก ก    โครงการนิเทศนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

          l ภาคผนวก ข     หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
                                     และช่วยวิชาการ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญงาน/ชำนาญการ 

          l ภาคผนวก ค     รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการนิเทศนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
                                      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์