สรุปผลการศึกษาจำแนกตามคณะ ปีการศึกษา 2564 (ตารางภาคต้น)  

   
        วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน
  คณะเกษตร   คณะเกษตร กำแพงแสน
  คณะบริหารธุรกิจ   คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
  คณะประมง   คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  คณะมนุษยศาสตร์   คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  คณะวนศาสตร์   คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะวิทยาศาสตร์ คณะประมง (กำแพงแสน)
  คณะวิศวกรรมศาสตร์   โครงการสหวิทยาการ
  คณะศึกษาศาสตร์   คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ (กำแพงแสน)
  คณะเศรษฐศาสตร์       คณะสิ่งแวดล้อม (กำแพงแสน) 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์         
  คณะสังคมศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  คณะสัตวแพทยศาสตร์   คณะวิทยาการจัดการ
  คณะอุตสาหกรรมเกษตร   คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
  คณะเทคนิคการสัตวแพทย์   คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
  คณะสิ่งแวดล้อม   คณะพาณิชย์นาวีนานาชาติ
  โครงการสหวิทยาการ   คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
  วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์  
    วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
      ส่วนกลางวิทยาเขต
      คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
      คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
      คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
      คณะสาธารณสุขศาสตร์
       
    วิทยาเขตสุพรรณบุรี
      โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี