ระบบกองแผนงาน

คณะกรรมการบริหารแผนพัฒนากองแผนงาน

รายชื่อคณะกรรมการบริหารแผนพัฒนากองแผนงาน

 1.

ผู้อำนวยการกองแผนงาน           

ประธานกรรมการ

 2.

หัวหน้างานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ           

รองประธานกรรมการ

 3.

หัวหน้างานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ     

กรรมการ

 4.

หัวหน้างานวางผังแม่บท  

กรรมการ

 5.

หัวหน้างานธุรการ

กรรมการ

 6.

นางเกศินี คุณค้ำชู    

กรรมการ

 7.

นางสาวพันธรียา บรรจงชีพ        

กรรมการ

 8.

นางสาวประมวล ลือกระจ่าง

กรรมการ

 9.

นางสุชีรา จรรยามั่น

กรรมการ

 10.

นางนาฏอนงค์  บูรณสมภพ          

กรรมการ

 11.

นางสาวพรลักษณ์ ฤกษ์สมโภชน์       

กรรมการ

12.

นายภัทร ภิญชวนิชย์     

กรรมการ

 13.

นางสาวนภัทร เสมอภาค         

กรรมการ

14.

นางสาวกิ่งแก้ว รักษ์ประศาสน์        

กรรมการ

 15.

นางสาวสมใจ มิใย

กรรมการ

 16.

นายสราวุฒิ สมงาม

กรรมการ

 17.

นางอรวิน จันทรานนท์     

กรรมการ

18.

นางสาวพนิดา กุลแพทย์

กรรมการ

19.

นางสาวสยาวไลย์ โชคมาเสริมกุล 

กรรมการและเลขานุการ

 20.

นางสาวเกศสิิรินทร์ แพทอง

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการบริหารแผนและพัฒนากองแผนงาน มีหน้าที่

1.

บริหารแผนยุทธศาสตร์กองแผนงาน โดยทำหน้าที่กำหนดหรือทบทวนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย

 

และแผนงานต่าง ๆ เพื่อพัฒนากองแผนงาน พร้อมทั้งดูแลติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ

2.

มอบหมายงาน และ/หรือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อนำยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ

3.

ให้นโยบาย หลักการดำเนินงาน และให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางปฏิบัติแก่คณะทำงาน

4.

กำกับ ดูแลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ของกองแผนงาน

smartslider3[3]
Free Joomla! templates by Engine Templates