แบบฟอร์มการจ้ดทำข้อเสนอโครงการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา
(Re-inventing University) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
1. คำชี้แจง
2. แบบฟอร์ม 1 ข้อมูลพื้นฐาน
3. แบบฟอร์ม 2 (กลุ่ม Global&Frontier)
4. แบบฟอร์มที่ 3 แตกตัวคูณ
5. แบบฟอร์มประเมินตนเอง
6. คู่มือประเมินการกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาตามยุทธศาสตร์
7. สรุปการประชุมหารือ 17 กรกฏาคม 2563