รายงานคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2563  

   
        วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน
  คณะเกษตร   คณะเกษตร กำแพงแสน
  คณะบริหารธุรกิจ   คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
  คณะประมง   คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  คณะมนุษยศาสตร์   คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  คณะวนศาสตร์   คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  คณะวิทยาศาสตร์      
คณะวิศวกรรมศาสตร์         
คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  คณะเศรษฐศาสตร์   คณะวิทยาการจัดการ
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
  คณะสังคมศาสตร์   คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
  คณะสัตวแพทยศาสตร์   คณะพาณิชย์นาวีนานาชาติ
  คณะอุตสาหกรรมเกษตร   คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
  คณะเทคนิคการสัตวแพทย์  
  คณะสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
      คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
      คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
      คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ