การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปี 2565
 
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    O18 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
        เอกสารแนบ
         1. งบประมาณได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (งบประมาณแผ่นดิน) จำแนกตามโครงสร้างแผนงานและส่วนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีบัญชี พ.ศ.2565 (เอกสารแนบ 1)
         2. เอกสารงบประมาณรายจ่าย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีบัญชี พ.ศ.2565 (เอกสารแนบ 2)
         3. เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำแนกตามส่วนงาน (เอกสารแนบ 3)
 
    O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน พร้อม บทสรุปผู้บริหาร
         O19.1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (แบบ สงป.301-65 ไตรมาส 2)
         O19.2 ทสรุปสำหรับผู้บริหาร การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 2
     
    O20 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
         O20.1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาส 4 (แบบ สงป.301-64)
         O20.2 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564