เอกสารงบประมาณเงินรายได้ 
 
     1. เอกสารงบประมาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
          1.1. เอกสารงบประมาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีบัญชี พ.ศ.2566
          1.2. เอกสารงบประมาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีบัญชี พ.ศ.2567
     2. แบบฟอร์มปรับแผนงบประมาณเงินรายได้
          2.1. แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติปรับแผนงบกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กผง.1)
          2.2. แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติปรับแผนระหว่างหมวดหรือเปลี่ยนแปลงภายในหน่วยงาน สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย (กผง.2) 
          2.3. แบบฟอร์มส่วนงานขออนุมัติปรับแผนหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอมหาวิทยาลัย (กผง.3) 
          2.4. แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติปรับแผนหรือเปลี่ยนแปลงภายในส่วนงาน (กผง.4) 
          2.5. ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มปรับแผนงบประมาณเงินรายได้ 
     3. หลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
         3.1. ฉบับที่ 1
         3.2. ฉบับที่ 2
     4. ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการใช้เงินสะสมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2564