เอกสารงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีบัญชี พ.ศ.2566
 
     1. บันทึกข้อความ
     2. ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำงบประมาณ 
     3. ปฎิทินการจัดทำงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีบัญชี พ.ศ.2566  
     4. แบบฟอร์มที่ 1 : ข้อมูลการจัดทำประมาณการงบประมาณรายรับ-รายจ่าย งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
         ประจำปีบัญชี พ.ศ.2566
 
     5. แบบฟอร์มที่ 2 : รายละเอียดจำแนกรายการงบประมาณเพื่อส่งเสริมหรือสนับสนุนการวิจัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
         ของประมาณการรายจ่าย ประจำปีบัญชี พ.ศ.2566บประมาณรายรับ ภาคปกติ (งปม.6502)